UPM:llä ei ollut perusteita lakon rajoittamiseen

Uutiset 22.12.2023

Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan ei ollut perustetta sille, että Paperiliitto vaadittiin sakon uhalla lopettamaan UPM:n tehtaisiin kohdistettu lakko tiettyjen töiden osalta, joita UPM piti kriittisinä. Kuva: Juha Viitala

Korkeimman oikeuden mukaan UPM:n vaatimukselle lakon rajoittamisesta turvaamistoimella ei ollut perusteita.

KKO toteaa ratkaisussaan, ettei Paperiliiton lakon kohdistamisesta UPM:n tehtaiden kaukolämmön tuottamiseen ja jäteveden käsittelyyn liittyviin töihin ollut aiheutunut sellaista välitöntä, konkreettista ja vakavaa vaaraa tehdaspaikkakuntien asukkaiden hengelle ja terveydelle tai ympäristölle, että lakkoa olisi voitu rajoittaa turvaamistoimimääräyksellä.

22. joulukuuta annettu ratkaisu koski UPM:n tehtailla 112 päivää kestänyttä lakkoa vuoden 2022 alussa. UPM sai tuolloin Helsingin käräjäoikeuden myöntämällä turvaamistoimella rajattua lakon ulkopuolelle työt voimalaitoksilla ja vedenkäsittelyssä. Turvaamistoimen seurauksena työntekijät palasivat töihin UPM:n yksipuolisesti määrittämillä työehdoilla. Turvaamistoimihakemus koski lakon kieltämistä yhteensä 186 työntekijän töitä koskevilta osin, kun lakon piirissä oli kaikkiaan noin 2 200 yhtiöiden työntekijää.

Perusteluissaan korkein oikeus toteaa muun muassa, että työtaistelutoimenpiteiden laajuus ja kohdentaminen kuuluvat lähtökohtaisesti ammattiliiton harkintavaltaan. Huomioon tulee ottaa lakko-oikeuden keskeinen merkitys perusoikeutena suojatun ammatillisen yhdistymisoikeuden tehokkaan toteutumisen keinona, minkä vuoksi lakon rajoittamiseen tulee suhtautua pidättyvästi. Lakkoa voidaankin pitää oikeudenvastaisena vain erityisen painavilla perusteilla poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa lakko välittömästi, konkreettisesti ja vakavasti vaarantaisi muita perusoikeuksia, kuten henkeä ja terveyttä.

Lue lisää: Turvaamistoimiasia Korkeimpaan oikeuteen 7.10.2022

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko202395.html

Paperiliiton lakimies kommentoi KKO:n päätöstä 12.1.2024

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle