Tietosuoja

Paperiliitto huolehtii jäsentietojen turvallisuudesta

Paperiliitto tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisesti. Asetuksen tarkoitus on vahvistaa yksilön tietosuojaa ja antaa yksilöille oikeus tietää, mitä tietoja heistä tallennetaan erilaisiin tietokantoihin. Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Paperiliiton ylläpitämässä rekisterissä käsitellään Paperiliittoon kuuluvien ammattiosastojen henkilöjäsenten tietoja. Tarkemmin kuvattuna kysymys on jäsenten henkilö-, yhteys-, työsuhde-, jäsenmaksu- ja luottamushenkilötiedoista. Näiden lisäksi rekisterissä käsitellään jäsenten antamien suostumusten perusteella myös koulutus- ja suoramarkkinointitietoja.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on jäsenasioiden hoitaminen ja jäsenmaksujen periminen. Sen rinnalla rekisteriä käytetään myös liiton ja ammattiosastojen tapahtumista, koulutuksista ja jäseneduista tiedottamiseen.

Luottamuksellisuus ja turvallisuus taattu

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisina. Tämä on turvattu muun muassa asian- ja ajanmukaisin tietoturvallisuuden teknisin ratkaisuin. Toisaalta esimerkiksi henkilötietoja käsitteleviä ihmisiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Paperiliitto ja Paperityöväen työttömyyskassa hallinnoivat jäsenten tietoja yhdessä silloin, kun jäsen on sekä Paperiliiton jonkin ammattiosaston että Paperityöväen työttömyyskassan jäsen. Paperiliitolla tai sen ammattiosastoilla ei ole pääsyä Paperityöväen työttömyyskassan etuuksia koskeviin tietoihin.
Tietojen säilytysaika perustuu lakiin. Jäsensuhteen muodostavaan sopimukseen perustuvat tiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan lisäksi vielä 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot puolestaan säilytetään vain sen ajan kuin suostumus on voimassa.

Tarkista tietosi

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua tai tietojen täydentämistä tai vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai niiden poistamista. Rekisteröidyllä on myös esimerkiksi oikeus saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.
On erittäin tärkeää, että jäsenet tarkistavat ja tarvittaessa päivittävät tietonsa rekisteriin. Sen voi tehdä sähköisen eAsioinnin kautta.
Paperiliiton GDPR:n mukaiseksi päivitettyyn tietosuojakäytäntöön pääset kokonaisuudessaan tutustumaan linkistä Paperiliiton tietosuojaseloste. Selosteesta löydät lisää tietoa, kuten esimerkiksi yhteystiedot Paperiliittoon tietosuoja-asioissa ja ohjeet, miten toimia erilaisissa tietosuojaan liittyvissä tilanteissa.