Edunvalvonta

Paperiliiton keskeisenä painopisteenä on edunvalvonta. Edunvalvontatyö muodostuu useiden eri osa-alueiden yhteistyöstä. Näitä osa-alueita ovat sopimus-, työsuojelu-, laki ja kansainvälinen toiminta. Näitä toimintoja tukevat erilaiset tutkimus- ja suunnittelutoiminnat, joita tuotetaan itse ja osittain hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta.

Edunvalvonnan tärkein tehtävä on neuvotella paperiteollisuuden aloille työehtosopimukset. Valtaosa neuvoteltavista sopimuksista on yrityskohtaisia. Keskeistä on myös tehtyjen sopimusten valvonta, kouluttaminen ja opastaminen. Lisäksi edunvalvontaan kuuluu neuvotella työehtosopimusten soveltamiseen liittyvissä riita- ja erimielisyysasioissa. Työpaikkojen edunvalvonnasta vastaavat työpaikoille valitut luottamusmiehet.

Työpaikalla työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita. Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet, joiden tehtävänä on toimia henkilöstön edustajina työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. 

Lakiosaston tehtävänä on antaa neuvontaa ja tulkintoja jäsenille palkka- ja työsuhdeasioissa. Lisäksi lakiosasto käsittelee ammattiosastojen tekemät jäsenten oikeusapupyynnöt. Liiton hallitus myöntää oikeusavut jäsenille.

Yhteydenpito muiden maiden veljesliittoihin sekä kansainvälisiin teollisuustyöntekijöiden kattojärjestöihin kuuluu liiton kansainvälisen toiminnan perusteisiin. 

Edunvalvontaosasto
Yhteystiedot

Organisaatio ja tes-neuvottelukunnat
Henkilöt