Edunvalvonta

Toimintamme painopiste on edunvalvonnassa. Edunvalvonta jakautuu viiteen eri sektoriin: sopimus-, työsuojelu-, laki-, tutkimus- ja suunnittelutoiminta sekä kansainvälinen toiminta.

Jokaiselle sektorille on määritelty vastuuhenkilö, joka vastaa sektorin toiminnasta.

Työehtosopimussektorin tärkein tehtävä on neuvotella alalle työehtosopimukset. Näiden tehtyjen sopimusten valvonta, kouluttaminen ja opastaminen ovat myös sektorin keskeisiä tehtäviä. Lisäksi sektorin tehtäviin kuuluu työehtosopimusten soveltamiseen liittyvien riitojen ja erimielisyyksien neuvotteleminen.

Työpaikalla työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Työntekijän tulee noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita. Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen. Työsuojelusektorin tehtäviin kuuluu vastata työpaikoilla järjestettävästä työsuojelukoulutuksesta.

Lakisektorin tehtäviin kuuluu antaa oikeusapua jäsenille palkka- ja työsuhdeasioissa.

Tutkimussektorin tehtävänä on seurata ja analysoida oman alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Yhteydenpito muiden maiden veljesliittoihin sekä kansainvälisiin teollisuustyöntekijöiden kattojärjestöihin kuuluu liiton kansainvälisen toiminnan perusteisiin. Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta ovat lähentyneet toisiaan.

Edunvalvontaosasto
Yhteystiedot

Organisaatio ja tes-neuvottelukunnat
Henkilöt