Osaaminen ja työpaikat kunniaan

Tiedotteet, Uutiset 16.03.2015

Paperiliitto odottaa seuraavan hallitusohjelman sisältävän varmuutta työpaikoista ja työntekijöiden monipuolisesta koulutuksesta.

Paperiliitto tavoittelee seuraavaan hallitusohjelmaan laatua työpaikoille, teho työsuojeluun ja tukea alan yritystoiminnalle eri tavoin.

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteet pähkinänkuoressa

 • Varmuus laadukkaista työpaikoista
 • Monipuolista koulutusta työntekijöille
 • Työsuojeluviranomaisten resurssit vastaamaan todellista tarvetta
 • Työsuojelua hallinnoitava yhdestä virastosta
 • Keskittyminen teollisuuden toimintaedellytyksiin
 • Valtion omistajuuden suuntaaminen biotaloussektorille
 • Sellun lisäämisen ohella korkean jalostusasteen tuotantoa Suomeen
 • Alan pk-yritysten rahoituksen ja viennin tukeminen
 • Yritysten yhteistyön edellytykset kuntoon
 • Puuraaka-aineen saatavuus varmistettava metsäteollisuudelle
 • Energiaomavaraisuuden lisääminen kehittämällä erilaisten kotimaisten energiamuotojen toimintaedellytyksiä

Osaaminen ja työpaikat kunniaan

Paperiliitto tavoittelee seuraavaan hallitusohjelmaan laatua työpaikoille, tehoa työsuojeluun ja keinoja alan yritystoiminnalle sekä esittää perustettavaksi teollisuusministeriötä.

Työpaikat säilykööt Suomessa. Paperiliiton mielestä ei ole perusteltua siirtää metsäteollisuuden tuotantoa ulkomaille, sillä suomalaisten työntekijöiden työn tuottavuus sekä yksikkötyökustannukset massa- ja paperiteollisuudessa ovat selvästi paremmalla tasolla kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa. Lisäksi työvoimakustannusten osuus kaikista alan kustannuksista on jatkuvasti pienentynyt.

Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yksilöidympää ja laadukkaampaa koulutusta metsäteollisuudessa myös jo tällä hetkellä työskenteleville, jotka ovat jo tottuneet työskentelemään alan vaativissa vuorotyöaikamuodoissa.

Yhdenmukaista työsuojelua
Työsuojelutarkastusten määrässä ja laadussa on Paperiliiton mielestä parannettavaa. Tarkastuksia on lisättävä ja kohdennettava aikaisempaa paremmin. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan työsuojelutarkastajat käyttävät vain 13 prosenttia koko työajastaan työpaikoilla tehtäviin tarkastuksiin.

Työsuojeluviranomaisten resurssien pitää vastata todellista tarvetta. Lisäksi liiton mielestä nykyiset viisi työsuojelun vastuualuetta tulee säilyttää, mutta käytännöt ja hallinnointi tulee saattaa yhdenmukaiseksi. Näin työntekijät ja yritykset saisivat samanlaista kohtelua asuin- ja sijaintipaikasta riippuen.

Teollisuudelle jalansija
Yli hallituskauden ulottuvan teollisuuspoliittisen linjauksen varassa teollisuus pystyy ennakoimaan toimintaansa. Paperiliitto haluaa maahan teollisuusministeriön, joka keskittyisi erityisesti teollisuuden toimintaedellytyksiin.

Biotaloussektorin arvoketju on lähes kokonaan kotimainen ja raaka-aine kestävää ja kierrätettävää. Metsäteollisuutta koskevia valtionomistuksia tulee ylläpitää ja lisätä pitkäjänteisellä strategialla

Biotaloussektori tulee nostaa strategiseksi valtion omistajuuden lähtökohdaksi, Paperiliitto korostaa.

Yrityksille tukea kotimaassa
Paperiliiton mielestä Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet lisätä metsäteollisuuden tuotantoa hyvin ja kestävästi hoidettujen metsävarojen takia. Pelkkä selluntuotanto ei riitä, vaan on määrätietoisesti kehitettävä etenkin sellua jalostavan teollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia.

Alan menestys ja biotalous pohjaavat tulevaisuudessa moniin pieniin ja keskisuuriin yritykseen. Liitto pitää tarpeellisena biotalousalan pk-yritysten kansainvälistymiseen ja markkinointiin luotavaa erityistä kehittämisohjelmaa. Lisäksi yritysten yhteistyötä, laadunvarmistusta ja sertifikaattien saamista on tuettava.

Puuta tarjolle
Biomassan kysynnän ennakoidaan kasvavan 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Puuaineksen saatavuus ja kohtuullinen hinta teollisuudelle tulee varmistaa parantamalla erityisesti alemman tieverkon ja siltojen kuntoa, lisäämällä metsien yhteisomistusta ja tilojen metsävaratietojen saatavuutta sekä poistamalla ulkomaisen puun tuonnin esteitä

Teollisuuden perusenergian saanti ja kohtuullinen hinta tulee turvata lisäämällä esimerkiksi siirtoverkkojen kapasiteettia sekä integroitava tuotannoltaan vaihteleva sähköntuotanto nykyiseen sähköjärjestelmään. Puun energiakäytön tukea on ohjattava energiantuotantoon, jolla ei vaaranneta ainespuun ohjautumista korkeamman jalostusasteen tuotantoon.

Tavoitteista laajemmin pdf-tiedostossa

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle