Uuden työehtosopimuksen muutokset

Tiedotteet, Uutiset 20.11.2017

Paperiliiton liittovaltuusto hyväksyi syntyneen neuvottelutuloksen alan uudeksi työehtosopimukseksi, joka on voimassa 10.11.2017 - 30.11.2019 välisen ajan. Uusi työehtosopimus korottaa alan palkkoja keskimäärin 3,5 %.

Palkankorotukset ja alin kausipalkka

Vuosi 2018

Työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja korotetaan 8.1.2018 alkavan palkkakauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 13 senttiä.

Yleiskorotuksen lisäksi paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin on 8.1.2018 alkavan palkkakauden alusta käytettävissä rahamäärä, jonka suuruus on 19 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä 30.11.2017. Paikallisen rahamäärän käyttöä ohjaa paikallisesti sovittu palkkausjärjestelmä.

Mikäli palkankorotuksista ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen 22.12.2017 mennessä, korotetaan työsuhteessa olevien työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja 2.4.2018 alkavan palkkakauden alusta 19 sentin suuruisella yleiskorotuksella.

Alin kausipalkka on 11.12.2017 alkaen 913,98 euroa.

Vuosi 2019

Työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja korotetaan 7.1.2019 alkavan palkkakauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä.

Yleiskorotuksen lisäksi paikallisesti sovittaviin palkkojen korotuksiin on 7.1.2019 alkavan palkkakauden alusta käytettävissä rahamäärä, jonka suuruus on 18 senttiä kertaa tehtaan työntekijöiden lukumäärä 30.11.2018. Paikallisen rahamäärän käyttöä ohjaa paikallisesti sovittu palkkausjärjestelmä.

Mikäli palkankorotuksista ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen 31.12.2018 mennessä, korotetaan työsuhteessa olevien työntekijöiden kausipalkkojen tuntipalkkoja 1.4.2019 alkavan palkkakauden alusta 18 sentin suuruisella yleiskorotuksella.

Alin kausipalkka on 10.12.2018 alkaen 928,60 euroa.


Työehtojen muutokset

Töiden jatkaminen tes-seisokkina ilmoitusajan jälkeen

Tes-seisokkityöskentely on mahdollista uusilla työehtosopimusmääräyksillä sellaisilla tuotantolinjoilla tai -osastoilla, joissa ei ole työskennelty 1.1.2015 – 1.7.2017 välisenä aikana joulu- tai juhannusseisokkina säännöllisenä työaikana. Ajanjaksoon sisältyy viisi seisokkia. Niillä tuotantolinjoilla tai -osastoilla, joilla on työskennelty edellä mainittuna ajanjaksona yhdenkin kerran joulu- tai juhannusseisokkina, noudatetaan vanhoja määräyksiä.

Päätöksen Tes-seisokkityöskentelystä tekee työnantaja. Päätöksestä on ilmoitettava pääluottamusmiehelle. Tes-seisokkityöskentely edellyttää työntekijän suostumusta. Annettu suostumus on sitova. Ensisijaisesti työhön kysytään työvuorojärjestelmän mukaan työvuorossa olevia.

Työstä maksetaan 200 %:lla korotettu palkka, joka sisältää sunnuntai- ja ylityökorvaukset. Työehtosopimuksen 13.2. kohdan mukaista perusosaa ei makseta. Lisäksi työntekijä ansaitsee tehtyjä työvuoroja vastaavan määrän vuorovapaita.

Muuttunutta määräystä voidaan hyödyntää vuoden 2017 jouluseisokista lukien ja tämän sopimuskauden päättymiseen saakka.

Uudet tes-seisokkityöskentelyä koskevat määräykset ovat voimassa sopimuskauden ajan.

Ulkopuolinen työvoima

Uuden työehtosopimuksen mukaan tuotantotehtävissä voidaan käyttää toisen yrityksen työvoimaa, jos yritys toimii tehdasalueella, soveltaa paperiteollisuuden työehtosopimusta ja työntekijöillä on yhteinen pääluottamusmies tai asiasta on paikallisesti sovittu. Tällöin työvoimaa ei pidetä paikallisen sopimisen perusteella ulkopuolisena työvoimana.

Siivous- ja vartiointitehtävät sekä ruokalatoiminnot voidaan ulkoistaa työnantajan päätöksellä. Tällöin ulkoistuksen kohteena oleville työntekijöille on tarjottava mahdollisuus jäädä luovuttavan yrityksen palvelukseen.

Ulkopuolista työvoimaa voidaan edelleen käyttää paikallisesti sopimalla muissa tuotannon palvelutehtävissä, kuten tarvikevarastoissa. Allekirjoituspöytäkirjan ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskenut 12 kohta jätettiin uudesta sopimuksesta pois tarpeettomana. Lisäksi paikallisesti voidaan sopia ulkopuolisen työvoiman käyttämisestä muissakin varastotoiminnoissa sekä purku- ja lastaustöissä.

Kunnossapitotyöntekijöiden työkomennuksen ilmoitusmenettely

Työehtosopimuksen kohtaa 22.1.2 on muutettu siten, että työkomennuksesta ilmoittamista koskevaa menettelyä sovelletaan nyt myös työntekijöihin, joiden työsuhde on alkanut ennen 28.3.2011. Uusi työehtosopimus ei siis enää edellytä ennen 28.3.2011 työhön tulleilta työntekijöiltä suostumusta työkomennuksiin.

Takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen työsopimuslain säännöstä vastaavaksi

Työnantajan takaisinottovelvollisuus on jatkossa yhdeksän kuukauden sijaan työsopimuslain mukaisesti joko neljä tai kuusi kuukautta työsopimuksen päättymisestä.

Vuorovapaiden yhteensovitus (ei TAM 37)

Työntekijän työskennellessä verotusvuoden aikana eri työaikamuodoissa työntekijä ansaitsee tekemistään säännöllisistä työvuoroista vuorovapaita kyseisten työaikamuotojen vuorovapaataulukoiden mukaisesti, kuitenkin vähintään TAM 15:ssa noudatettavan vuorovapaataulukon (TES 6.9.3) mukaisesti eli 13 vuorovapaata tai säännöllisen työajan pidentämiseksi leikatun vuorovapaataulukon mukaisesti 10 vuorovapaata, mikäli työntekijä on tehnyt vähintään 204 työvuoroa verotusvuoden aikana.

Palvelusvuosikorvauksen vapaaksi vaihtaminen

Oikeus palvelusvuosikorvauksen vaihtamiseen vapaaksi enintään yhden viikon osalta verotusvuoden aikana on 55 vuotta täyttäneellä työntekijällä, jonka työsuhde saman työnantajan palveluksessa on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 20 vuotta.

Työntekijän tulee ilmoittaa ennen verotusvuoden alkua palvelusvuosikorvauksen vaihtamisesta vapaaksi. Ilmoitus sitoo työntekijää. Vapaa pidetään yhdenjaksoisena välittömästi ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä.

Työntekijä ja työnantaja voivat uuden määräyksen estämättä sopia palvelusvuosikorvauksen vapaaksi vaihtamisesta ja vapaan pitämisestä toisin.

Työehtosopimuksessa säilyy määräys, jonka mukaan osan työkykyään menettäneillä (TES 18.3) on oikeus vaihtaa koko palvelusvuosikorvaus vapaaksi.

Lapsen sairastuminen

Työntekijällä on oikeus alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa olla pois työstä omalla ilmoituksellaan enintään kolmen vuorokauden pituisen ajanjakson. Työnantajalla on oikeus tarvittaessa vaatia työntekijää antamaan lapsen sairaudesta lääkärintodistuksen.

Oman sairauden ilmoittamista koskevat työehtosopimusmääräykset ja mahdolliset yrityskohtaiset ohjeet koskevat myös lapsen sairaudesta ilmoittamista.

Pääluottamusmiesten työstä vapautus ja työsuojeluvaltuutetun lisäkorvaus

Pääluottamusmiehen työstä vapautusta on lisätty ja työsuojeluvaltuutetun lisäkorvausta on korotettu. Muilta osin henkilöstön edustajia koskevat määräykset säilyvät entisellään.

Koulutukset ja hyväksytyt kurssit

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry ovat sopineet koulutustyöryhmän perustamisesta. Liitot ilmoittavat koulutustyöryhmissä hyväksytyt kurssit erikseen kiertokirjeitse.

Työryhmät

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry jatkavat yhteistyötä alan työehtojen ja toimintaedellytysten kehittämiseksi useissa eri työryhmissä. Liitot selvittävät sopimuskauden aikana

  • Palvelusvuosikorvausjärjestelmän kehittämistä
  • Määräaikaisen työvoiman käyttöön liittyvän ammattiosaston suostumuksen tarpeellisuutta
  • TAM 37 työaikamuotoon liittyvän joulunajan tahdistuksen poiston mahdollisuutta
  • Keinoja työrauhahäiriöiden ehkäisemiseksi sekä keinoja, joilla alkanut työrauhahäiriö voidaan nopeutetussa menettelyssä saada päättymään
  • Mahdollisuuksia edistää paikallista sopimista ja kehittää työehtosopimusta

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle