Sopiminen luo luottamusta

Tiedotteet, Uutiset 10.04.2014

Paikallinen sopiminen lisää luottamusta ja vaikuttaa toiminnan joustavuuteen.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry selvittivät kyselyllä, missä asioissa paikallinen sopiminen toimii ja miten sitä voisi kehittää. Paikallisen sopimisen kehittämisestä sovittiin viime työehtosopimusneuvotteluissa.

Työpaikoilla ollaan suhteellisen tyytyväisiä siihen, mistä nykyisen työehtosopimuksen mukaan voidaan paikallisesti sopia. Sekä kyselyyn vastanneista työntekijöistä että työnantajista noin 70 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväisiä työaika-asioita koskeviin paikallisiin sopimuksiin.
Vastausten mukaan paikallista sopimista käytetään eniten palkkamääräyksiä sekä työaikaa ja sen järjestämistä koskevissa asioissa. Paikallisesti sovitaan myös muun muassa koulutuksesta, lisien maksamisesta ja korvaavan työn käytöstä.

Vaikutusta tuottavuuteen

Työnantajavastaajista lähes kaksi kolmesta näkee, että paikallinen sopiminen on lisännyt merkittävästi luottamusta henkilöstön ja työnantajan välillä. Työntekijävastaajista näin ajattelee joka neljäs. Pöydän kummankin puolin nähdään, että paikallisen sopimisen vaikutuksesta toiminnan joustavuus ja neuvotteluilmapiiri ovat parantuneet hieman, muutaman vastaajan mielestä jopa merkittävästi.

Paikallinen sopiminen on lisäksi parantanut hieman tuottavuutta ja henkilöstön sitoutumista työhön. Näin vastasi työnantajista noin 60 prosenttia ja työntekijöistä lähes puolet. Henkilöstön työehtoihin sen sijaan ei ole ollut vaikutusta useamman kuin joka toisen vastaajan mielestä. Työntekijävastaajista toisaalta 15 prosenttia katsoo, että paikallisella sopimisella on heikennetty hieman tai merkittävästi tuottavuutta ja henkilöstön työehtoja.

Ei vapautta sopia

Kyselyssä oli osio myös avovastauksille. Vastauksissa tuli esiin huomioita siitä, että välillä Metsäteollisuus ry tai konsernit sitovan käsiä ja siten asettavat esteitä paikalliseen sopimiseen. Jollakin työpaikalla koettiin, että työnantajaosapuolelta oli viety valtuudet sopia: ”Paikallisesti ei edes kynän väriä päätetä.”

Työntekijävastaajat toivoivat avoimuutta ja joustavuutta molemmilta neuvottelupuolilta, samoin reilua peliä ja työntekijöiden kuuntelua. ”Jos työntekijät olisivat tasavertaisempia neuvottelukumppaneina, paikallista sopimista voisi toivoa enemmänkin.” Eri sopijapuolia piti tasavertaisina työnantajista 69 prosenttia ja työntekijöistä 18 prosenttia.

Vastaajat arvioivat, että pienemmissä työpaikoissa paikallinen sopiminen on helpompaa kuin isoissa konserneissa.

Nykytila sopii työntekijöille

Paikallisen sopimisen mahdollisuudet suurin osa työntekijöistä pitäisi nykyisellään. Työnantajista suurin osa lisäisi paikallista sopimista jonkin verran.

Kyselyyn paikallisen sopimisen edistämisestä vastasi 65 prosenttia kyselyn saaneista paperiteollisuuden työpaikkojen pääluottamusmiehistä ja tehtaanjohtajista.

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle