Päihdehaitat hallintaan

Tiedotteet, Uutiset 24.06.2015

Työyhteisö on keskeinen toimija ehkäistäessä työpaikkaa koskettavia päihdeongelmia.

Työnantajat sekä esimiehet ovat keskeisiä toimijoita työpaikan päihdekysymyksissä, mutta ilman työyhteisön tukea asiassa on vaikea saavuttaa hyviä tuloksia. Työpaikan yhteistoiminnan merkitystä päihdehaittojen ehkäisyssä korostaa myös uusi päihdeongelmien ehkäisyä koskeva suositus.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat uudistaneet suosituksen tehostaakseen päihdeongelmien ehkäisyä, käsittelyä ja hallintaa työpaikoilla. Edellinen suositus on vuodelta 2006. Uusi suositus Päihdehaitat hallintaan! painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien rakentamista. Suositusta voi käyttää työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja päivittämisen tukena.

Työterveyslaitoksen toteuttaman Työ ja terveys Suomessa 2012 -kyselytutkimuksen mukaan 39 prosenttia työssäkäyvistä miehistä on alkoholin riskikäyttäjiä ja työssäkäyvistä naisistakin riskikäyttäjiin kuuluu 14 prosenttia. 

Alkoholin ja muiden päihteiden käytön aiheuttamat haitat työpaikoilla ovat merkittäviä. Ne ilmenevät terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. On arvioitu että pelkästään alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat vuositasolla noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset, joihin sisältyvät tuotannonmenetykset sekä menetettyjen elinvuosien arvo, ovat noin 4-6 miljardia euroa vuodessa.

Päihdehaitat hallintaan! -suosituksen ovat hyväksyneet Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat ja Valtion työmarkkinalaitos.

Katso koko suositus www.sak.fi/aineistot/julkaisut/esitteet-ja-julkaisusarja/paihdehaitat-hallintaan-2015-06-04 

Lisää tiedotteita:

Takaisin Tiedotteet-sivulle