Riskien arviointi - työsuojelun täydennyskurssi

Ajankohta: 25.03.2024 - 27.03.2024

Tapahtumapaikka: Murikka-opisto

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut

Kurssikieli: Suomi

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • keskustella riskienhallinnan peruskäsitteistä
  • arvioida oman työpaikkansa vaara- ja riskitekijöitä
  • ehdottaa kehittämiskohteita oman työpaikkansa sekä yrityksen toimialan riski- ja vaaratekijöihin.
  • hyödyntää asiantuntijatahoja vaarojen ja riskien arvioinnissa
  • tarkastella vaarojen ja riskien arvioinnin yhteyttä vahinkotapahtumiin sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin yrityksissä sekä työpaikkavahingoista aiheutuvien kustannusten vaikutukset yhteiskunnallisesti
  • määritellä keskeisen lainsäädännön velvoitteet riskienhallinnassa
  • käyttää tarvittaessa viranomaisapua ja mahdollisesti viranomaisen pakkokeinoja puutteiden korjaamisessa


Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa 1,5 opintopisteeseen.
Osaamistavoitteet tarkentuvat myöhemmin.

Takaisin Tapahtumat-sivulle