1. Sopimuksen tavoitteet

Allekirjoittaneet työmarkkinaosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisella on tärkeä asema. Tämän vuoksi osapuolet pyrkivät yhteisesti vaikuttamaan siihen, että tarvittavia harjoittelupaikkoja syntyy riittävästi ja että työssä oppimiseen liittyvät kysymykset järjestetään ja sovitaan siten, että koulutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Työssäoppimisen tavoitteena on turvata nuorille korkeatasoisen ammattitaidon ja – tiedon hankintamahdollisuudet sekä edistää yritysten ammattitaitoisen työvoiman saantia ja nuorten työllistymistä koulutuksen jälkeen.

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on, että koetaan tärkeäksi tukea koulutuksen toteuttamista yhteistyössä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työssäoppiminen tulee järjestää siten, että oppilaat ovat asianmukaisen ohjauksen ja opastuksen piirissä. Tavoitteena ovat ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkän työssäoppimisen jaksot. Opintojen alussa jakson voivat olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkäkestoisia. Tällöin opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään.

2. Soveltamisala

Tämä sopimus koskee työssäoppimista osana toisen asteen ammatillista koulutusta paperiteollisuudessa. Työssäoppiminen järjestetään opetuslaitoksen ja yrityksen välillä tehdyn sopimuksen perusteella edellä mainitut yleiset näkökohdat huomioiden.

Työssäoppiminen järjestetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan ja siten, että tällainen opiskelija ei ole yritykseen työsuhteessa. Työssäoppijalle voidaan kuitenkin laatia määräaikainen työsopimus ajaksi, jolloin hänen työpanoksensa, jäljempänä tässä sopimuksessa todetusta poiketen, korvaa tilapäisesti vakinaisen työntekijän työpanoksen. Tällöin sovellettavasta palkasta sovitaan paikallisesti.

3. Työssäoppimista koskeva yhteistoiminta

Paikallisesti tulee yhteisesti todeta, joko ennen työssäoppimisen järjestämistä taikka yhteistoimintalain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä
- yrityksessä käytössä olevat työssäoppimismuodot ja se,
- ettei niillä ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin.

4. Henkilöstön työsuhdeturva

Kenenkään työsopimusta ei irtisanota tämän sopimuksen tarkoittamien työssäoppijoiden vuoksi.
Työvoiman vähentämistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevat säännökset ja määräykset eivät saa asettaa esteitä työssäoppimispaikkojen tarjoamiselle.

5. Perehdyttäminen

Työssäoppijoiden yleisperehdyttämisestä työpaikkaan maksettavasta korvauksesta sovitaan paikallisesti.

6. Opetussuunnitelmat

Jos paperiteollisuutta koskevat viranomaisten laatimat opetussuunnitelmat olennaisesti muuttuvat, osapuolet neuvottelevat tarvittavista tarkennuksista tähän sopimukseen.

7. Paikallinen sopiminen

Tämän sopimuksen määräyksistä voidaan sopia paikallisesti toisin.

8. Voimassaolo

Tätä sopimusta noudatetaan osana alan työehtosopimusta.

Sopimus allekirjoitettu Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2000