Jäsenedut

Lehtisetelin suuruus

Os.51 päätti sääntömääräisessä syyskokouksessa 16.11.2015 että osasto maksaa jäsenille 30% työväenlehtien vuositilaushinnasta. 30% tuki maksetaan yhden (1) lehden tilauksesta / jäsen.

Hautausavustus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajille maksetaan hautausavustusta seuraavasti:

Jos jäsen on suorittanut jäsenmaksunsa vähintään kolmelta (3) vuodelta, on avustus sataseitsemänkymmentä (170) euroa.Eläkkeellä olleen jäsenen jälkeen suoritetaan hautausavustus silloin, kun jäsen on työssä ollessaan maksanut jäsenmaksunsa vähintään kymmenen (10) vuoden ajalta.Avustusta on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä lukien.Hautausavustusta haettaessa ota yhteyttä kuolleen jäsenen osaston taloudenhoitajaan.

Paperiliiton nettisivuille https://www.paperiliitto.fi/jasenasiat/muut-jasenedut.html on lisätty täytettävä ja tulostettava hautausavustushakemus.

Hakija voi itse täyttää ja tulostaa lomakkeen.

Hakemuksen voi tämän jälkeen toimittaa joko jäsenen ammattiosaston taloudenhoitajalle tai Paperiliiton jäsenrekisteriin.

Jäsenrekisteri lähettää käsittelemistään hakemuksista tiedon kyseisen ammattiosaston taloudenhoitajalle.