Tietoa toiminnasta

Lisää ajankohtaisia uutisia

Ammattiliittosi on Paperiliitto. Paperiliitto solmii alan työehtosopimukset.Paperiliitto on perustettu vuonna 1906 ja me Hämeenlinnassa olemme yksi liiton 58 ammattiosastosta. Paperiliitossa on 33 tuhatta jäsentä.Liiton ja osaston tärkein tehtävä on edunvalvonta. Työpaikallamme on jäsenien valitsemat luottamushenkilöt ja liitossa edunvalvontaosastolla toimii sopimus,- työsuojelu,- laki,- suunnittelu ja tutkimustoimintaa.

Liiton jäsenenä kuulut liiton työttömyyskassaan ja 6kk jäsenyys oikeuttaa sinut saamaan ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden sattuessa. Jäsenenä saat myös monipuolisia loma- ja jäsenetuja esim. matkustaja -ja tapaturmaturva. Sinun ja perheesi käytössä on liiton omat lomakeskukset.

Paperiliiton jäsenmaksu on 1,30% (2023) bruttotuloista, joka sopimuksesta pidätetään suoraan palkasta.

Hämeenlinnan Osasto 66 on perustettu vuonna 1945. Meillä on jäseniä reilu 600. Osastomme työssäkäyvistä jäsenistä suurin osa työskentelee Huhtamäki Foodservice Nordic Oy ja Faerch Finland Oy. Päättävin elin osastossamme on Syys- ja Kevätkokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus tulla vaikuttamaan. Syyskokous valitsee jäsenien keskuudesta osastollemme parittomina vuosina Hallituksen, puheenjohtajan, jaostojen vetäjät ja muut toimitsijat. Luottamusmiehet valitaan parillisina vuosina Syyskokouksessa. Osasto 66 Hallituksessa kaudella 2024-2025 toimii 8 varsinaista ja 8 varajäsentä.

 

 

Jos et ole vielä Paperiliiton jäsen voit liittyä jäseneksi paperiliiton sivuilta.

Osaston hallitus kokoontuu 2 kuukauden välein. Ilmoitustauluilla näet kokouskutsun ja aiheet mitä kokouksissa käsitellään. Kokouksiin saa osallistua kaikki Hallitukseen valitut varsinaiset ja varajäsenet, Luottamushenkilöt ja Työsuojeluvaltuutetut. Jos Hallituksen kokoukseen haluaa jonkin asian käsittelyyn, voi ottaa yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen tai luottamusmieheen.
Hallituksen kokouksissa toteutetaan Syyskokouksessa päätettyä toimintasuunnitelmaa esim. tapahtumia ja käsitellään ajankohtaisia asioita työpaikoilta.
Työpaikalla toimii Luottamushenkilöitä, Työsuojeluvaltuutettu ja asiamiehiä.

 

 

Luottamusmiesorganisaatio

 

Pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu:

 

-Toimia itseoikeutettuna kokoonkutsuja kaikissa työpaikan luottamusmiesten keskeisissä neuvotteluissa.
-Valvoa että työnantaja ja työntekijät noudattavat työehtosopimusta
-Olla mukana kaikissa neuvotteluissa missä käsitellään työpaikan työehtosopimukseen liittyvät erimielisyydet joita käydään työpaikan johdon kanssa.

-Säilyttää neuvotteluissa syntyneet pöytäkirjat ja asiapaperit.
-Kerätä tilastoja liiton antamien ohjeita noudattaen.

 

Osaston luottamushenkilön tehtävään kuuluu:

-Olla mukana kaikissa niissä neuvotteluissa mitä pääluottamushenkilön toimesta työosastojen luottamushenkilöille järjestetään.
-Valvoa työehtosopimuksen noudattamista omalla osastolla ja antaa sellaisesta mahdollisista rikkomuksista ja erimielisyyksistä, joita hän ei itse saa soviteltua, tieto pääluottamushenkilölle.
-Pääluottamushenkilön pyynnöstä avustaa työnantajan kanssa mahdollisesti käytävissä neuvotteluissa.

Jos työpaikalla tulee epäselvyyksiä ota ensin yhteyttä lähimpään esimieheen. Mikäli asia ei selviä ota yhteys osaston luottamushenkilöön joka vie asian tarvittaessa pääluottamushenkilölle.

 

 

Työsuojelu organisaatio

 

-Edustaa työsuojelu asioissa työntekijöitä.
-On perehtynyt työsuojelu säännöksiin ,määräyksiin, ohjeisiin ja muihin työpaikan työsuojelu asioihin.
-Tarkkailee työn turvallisuutta ja terveellisyyttä.
-Ilmoittaa työsuojelupäälikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille havaitsemista poikkeamista.
-Osallistuu työsuojelutarkastuksiin sekä pyrkii luottamusmiesten kanssa edistämään työntekijöiden työhyvinvointia.
-Kiinniittää työntekijöiden huomion työturvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaviin asioihin kuten työtapoihin ja suojavarusteisiin.

Työsuojeluasiamiehet toimivat työsuojeluvaltuutetun apuna työsuojeluasioden käsittelyssä ja toteutuksessa.

 

Ammattiliittoon kuulumisen hyötyjä

 

Monet nuoret eivät kuulu ammattiliittoon, vaikka nimenomaan he usein kohtaavat ongelmia työelämässä: lainvastaisia työaikoja ja irtisanomisia sekä liian matalia palkkoja. Usein nuoret ottavat liittoon yhteyttä vasta sitten, kun tarvitsevat oikeusapua. Silloin on valitettavasti jo liian myöhäistä: liitot eivät voi puuttua tilanteeseen, jos työntekijä ei ole liiton jäsen.

Ongelmien ilmaantuessa ei myöskään aina tiedetä, mistä pyytää apua. Vastuullisten esimiesten tulisikin informoida nuoria työntekijöitään ammattiliitosta, mutta usein tämä unohtuu – varsinkin, jos työnantajalla ei ole aivan puhtaita jauhoja pussissaan

Kuka liittoon voi kuulua?

Vaikka moni nuori niin kuvitteleekin, ei ammattiliiton jäsenyys ole tarkoitettu vain ”aikuisille”, alalle koulutetuille tai muuten vain pitkän uran tehneille: jos olet töissä tietyllä alalla, on sinulla oikeus liittyä kyseisen alan liittoon. Se, että vietät vain välivuotta, työskentelet osa-aikaisesti esimerkiksi opintojen ohella tai olet vain kesätöissä, ei tarkoita sitä, että sinulla olisi vakituista työntekijää vähemmän tarvetta liitolle. Yleensä päinvastoin! Vaikka työskentelisit nuorena alalla, jolle et aio jäädä, se ei tarkoita, etteikö liittoon kannattaisi liittyä: kun vaihdat alaa, voit myös vaihtaa liittoa. Ammattiliittoon voi kuulua:

Alalla työskentelevä (työmäärästä riippumatta)

Alan opiskelija

Alalla työskennellyt työtön

14 vuotta täyttänyt

Henkilö, joka ei kuulu muihin ammattiliittoihin

Myös opiskelijat voivat siis kuulua liittoon, ja heille liittoon kuuluminen on useimmiten ilmaista. Opiskelijoiden kannattaa kuitenkin huomioida, että opiskelijajäsenet eivät yleensä kuulu liiton työttömyyskassaan. Liittoon voi kuulua eri elämänvaiheissa, kunhan vain muistaa päivittää tietonsa. Opiskellessa ja työttömänä ei jäsenmaksuja yleensä tarvitse maksaa, täyspäiväiseen työhön siirryttäessä taas tulee ilmoittaa elämäntilanteen muutoksesta. Työssäkäyvien jäsenmaksu suhteutetaan useimmiten palkkaan ja vähennetään bruttopalkasta kuukausittain.

 

 

Miksi kuulua liittoon?

Liittoon kuuluminen on korvaamatonta, kun ongelmia ilmenee, mutta liittoon kuulumisesta on hyötyä silloinkin, kun menee hyvin. Liittoon kuuluminen tuo mukanaan monia etuja:

Apua ja neuvoja

Työttömyysturvaa

Koulutusta

Alennuksia ja etuja

Tapahtumia ja muuta toimintaa

Jäsenlehden

Ammattiliittojen luottamusmiehet antavat jäsenille neuvoja tilanteessa kuin tilanteessa. Liitossa tiedetään, moneltako päivältä sairaslomapalkka kuuluu maksaa ja osataan neuvoa, jos työnantajan kanssa on erimielisyyksiä. Tarvittaessa liitto myös neuvottelee työnantajan kanssa, ja mikäli neuvottelemalla ei päästä tulokseen, viime kädessä liitto ajaa asiaasi oikeudessa. Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut automaattisesti myös työttömyyskassaan, ellet ole opiskelijajäsen. Ammattiliiton työttömyyskassaan kuuluminen parantaa työttömyysturvaasi. Jos jäät työttömäksi, sinulle maksetaan ammattiliittosi työttömyyskassasta ansioihisi suhteutettua päivärahaa, joka on suurempi kuin peruspäiväraha. Eri liitot tarjoavat eri koulutuksia, jotka auttavat jäseniä vahvistamaan oman ammattikuntansa osaamista. Koulutuksista tiedotetaan liiton sivuilla, lehdessä tai sähköpostitse. Ammattiliitot tarjoavat monia muitakin etuja jäsenilleen: edullisia lomapaikkoja, jäsenalennuksia hotelleissa sekä vakuutus- ja pankkietuja. Edut ovat liittokohtaisia. Monet liitot järjestävät myös aktiivisesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Jäsenetusi paperiliitossa:

Sopimusturva

Sopimusturva työehtoasioissa on liiton tärkein jäsenetu.

Ongelmatilanteissa käänny ensin työosaston luottamusmiehen puoleen, hän vie tarvittaessa asiaa eteenpäin

Työsuojelu

Jos huomaat työsuojelussa korjattavaa, keskustele välittömästi asiasta työnjohdon ja työosaston työsuojeluasiamiehen kanssa. Näin saat asiasi hoidetuksi tai ainakin jatkokäsittelyyn.

 

Oikeusapu

Jäsen on oikeutettu oikeusapuun. Sitä voi saada liitosta sääntöjen (20§) mukaisin perustein.

Jos työpaikallasi syntyy epäselvyyttä työehdoista, ota yhteyttä osastosi luottamusmieheen, työsuojeluvaltuutettuun tai pääluottamusmieheen. Mikäli epäselvyyttä ei saada paikallisesti ratkaistua, sinulla on mahdollisuus kääntyä ammattiosastosi puoleen. Ammattiosasto voi hakea oikeusapua asiassasi liitolta.

Jäsenenä sinulla on oikeus myös liiton apuun erilaisissa sosiaalivakuutusasioissa, kuten työkyvyttömyyseläke-, sairauspäiväraha- ynnä muissa vastaavissa, joita esimerkiksi kotivakuutuksen oikeusturva ei pääsääntöisesti korvaa.

Oppilasjäseniä oikeusapu ei koske.

Lomat ja hyvinvointi

Paperiliiton jäsenenä Sinulla ja perheenjäsenilläsi on mahdollisuus käyttää erilaisia lomaetuja ja hyvinvointijaksoja liiton kautta. Tutustu vaihtoehtoihin ja liiton omiin lomapaikkoihin. https://www.paperiliitto.fi/jasenasiat/lomat-ja-hyvinvointi.html

Koulutus

Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on lisätä jäsenistön yleistä tietoutta järjestömme tavoitteista ja toimintatavoista. Koulutus on välttämätöntä myös, jotta luottamusmiestehtävissä toimivilla olisi riittävät valmiudet hoitaa vaativia järjestötehtäviä.
Työelämän alituinen muutos edellyttää henkilöstön jatkuvaa monitaitoisuuteen tähtäävää kouluttamista. Panostamalla myös ammatilliseen osaamiseen lisätään valmiuksia kohdata työelämän muutokset. https://www.paperiliitto.fi/koulutus.html

 

Paperiliitto on vakuuttanut työssäkäyvät jäsenensä Liittovakuutuksella.

Vakuutukseen sisältyy matkustajaturva ja vapaa-ajan tapaturmaturva. Vakuutusturva päättyy, kun jäsen eroaa liitosta tai jää eläkkeelle.

Liittovakuutuksesta on merkintä jäsenkortissa. Vakuutus korvaa muun muassa matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut. Matkatavaroita liittovakuutus ei korvaa. https://www.paperiliitto.fi/jasenasiat/jasenedut/liittovakuutus.html

 

Työtaisteluavustus

Työtaisteluavustusta jäsen saa lakkotilanteessa sääntöjen (19§) mukaisin perustein. Avustuksen suuruudesta päättää liittovaltuusto.

Hautausavustus

Kun Paperiliiton jäsen kuolee, omainen tai muu oikeudenomistaja voi hakea hautausavustusta. Avustuksen määrä on 170 euroa.

Perusteet: Jäsenmaksuja vähintään 3 vuodelta ja eläkkeellä olleelta vähintään 10 vuodelta.
Hakeminen: Jäsenen ammattiosaston taloudenhoitajan tai liiton jäsenrekisterin kautta. Haettava 6 kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä lukien.

Lehtiseteli

Paperiliitto myöntää jäsenilleen palkansaajalehtien vuosikerran tilaukseen 16 euron lehtiedun. Edun saat käyttöösi, jos jäsenyytesi on kunnossa ja ilmoitat lehteä tilatessasi olevasi Paperiliiton jäsen. Lehtietua voit käyttää säästötilaukseen ja vähintään 12 kuukauden määräaikaistilaukseen. Yhteen tilaukseen voi liittää kaikkien samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten lehtiedut. Edun saa painetun lehden vuosikerran tilaushinnasta, ei digi- tai näköislehden tilauksesta.

Lehdet, joita tilatessa etu on käytettävissä:

Arbetarbladet
Viikko – Pohjois-Karjala
Uusi Aika
Demokraatti
Kansan Uutiset – Viikkolehti
Kansan Tahto
Ny Tid
Tiedonantaja

 

Turvan vakuutusedut

Paperiliiton jäsenet saavat jatkuvan 10 % alennuksen kotivakuutuksesta sekä vapaaehtoisista autovakuutuksista.
Paperiliiton erityisetuna kotivakuutuksesta korvataan matkailuauton tai asuntoauton irtaimisto 1.700 euron määrään asti.
Paperiliiton jäsenet saavat 5 % omistaja-asiakasalennuksen heti, kun ottavat Turvasta kotivakuutuksen. Alennus nousee viiden vuoden omistaja-asiakkuuden jälkeen 7 %:iin ja on kymmenen vuoden jälkeen 10 % .

Kun keskität Turvaan vakuutuksesi, saat uutena asiakkaana heti kättelyssä liittoalennuksen lisäksi yllä mainitun 7 %:n omistaja-asiakasalennuksen eli säästät vapaaehtoisista vakuutuksista jopa 17 %. Mikäli sinulla myös vanhana asiakkaana on kaikki taloutesi vakuutukset Turvassa, olet myös oikeutettu 7 %:n omistaja-asiakasalennukseen.

Uusi etu työttömille

Vuoden 2015 alusta Turva myöntää uuden edun työttömille ammattiliiton jäsenille: Jos työttömyyden aikana sattuu vahinko rakennukselle tai irtaimistolle, ammattiliiton jäsen saa kotivakuutuksesta korvauksen ilman perusomavastuuta. Omavastuuedun voi käyttää kerran asiakkuuden/jäsenyyden aikana per kotitalous ja silloin, kun ilmoitus työttömyydestä on tehty työttömyyskassaan.

Osasto 66:n edut :

HUGO PARK AULANKO

Seikkailulipusta -20% (norm. hinta 25€)

Lipunmyynnissä näyttämällä jäsenkorttiaan sekä henkilöllisyystodistus.

TERVETULOA MUKAAN OSASTON TAPAHTUMIIN JA TOIMINTAAN!