Päivärahahakemuksen täyttäminen

Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenenä haet työttömyyspäivärahaa Paperityöväen työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Ensimmäisen päivärahahakemuksesi voit täyttää oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. Jatkossa voit toimittaa hakemuksen neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Hakemusta täytettäessä  noudata tarkoin päivärahahakemuksen täyttöohjeita.

Jatkohakemuksessa on muistettava täyttää hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti.

Hakemuksen kohdassa Selvitys ajalta, jolta haet ansiopäivärahaa merkitse jokaisen päivän kohdalle (myös lauantai ja sunnuntai), oletko ollut työtön tai osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun (ks.ohje). Merkitse myös, jos olet ollut työssä, sairaana tai muun syyn vuoksi estynyt vastaanottamasta työtä tai ollut poissa TE-toimiston kanssa sovitusta palvelusta. Työssäoloa on myös aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, esim. vuosiloma tai arkipyhäkorvaus. Työtuntien määrä merkitään työtunnit -sarakkeeseen. Työtunnit merkitään vain työssäolopäivien kohdalle.

Muista toimittaa hakemuksesi työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa työttömyytesi alkamisesta. Päivärahaa ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Päivärahahakemus tulee vireille sinä päivänä, kun se on saapunut työttömyyskassalle. On tärkeää, että lähetät hakemuksen työttömyyskassalle määräajan kuluessa, vaikka jokin liite vielä puuttuisikin. Puuttuvan liitteen voit toimittaa myöhemmin.

Päivärahahakemuksen voit toimittaa meille kahdella eri tavalla:

1. Voit hakea päivärahaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

2. Voit myös täyttää kirjallisen ansiopäivärahahakemuksen ja toimittaa sen postitse osoitteeseen Paperityöväen Työttömyyskassa, PL 349, 00531Helsinki. Hakemuslomakkeet löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n lomakesivulta.