Päivärahan hakeminen

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa tarvitsee työnantajan tai työnantajan yhteyshenkilön (palkanlaskijan) vahvistaman palkkatodistuksen. Palkkatodistuksen tulee olla työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä vähintään 26 viikon ajalta. Palkkatodistuslomakkeen voi tulostaa lomakesalkusta.

Palkkatodistuksessa täytyy ilmoittaa:

 • ennakonpidätyksen alainen palkka
 • lomarahat ja lomakorvaukset
 • palkattomat jaksot sekä syy palkattomalle ajalle
 • tulospalkkiot, palvelusvuosilisät ym. normaalin kuukausipalkan päälle maksetut erät sekä erien maksuperusteet ja ansaintajaksot

Palkanmääritykseen hyväksytään ainoastaan vähintään 18 tunnin työviikot, joten palkkatodistus tulee olla niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on palkkatiedot yhteensä vähintään 26 viikon ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy olla työnantajan yhteystiedot, y-tunnus sekä palkkatodistuksen antajan allekirjoitus ja yhteystiedot.

Päivärahan perusteena olevan viimeisen palkkakauden ja työttömyyden alkamisen välinen aika voi olla 1.1.2014 alkaen enintään 30 päivää. Tarkoituksena on, että palkkatodistukset voi antaa esimerkiksi lomautustilanteissa palkanmaksukausien mukaan.

Palkkatodistuksen lisäksi työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

 • kopio irtisanomisilmoituksesta, jos jäsen on kokonaan työtön
 • kopio työsuhteen päättämistä koskevasta sopimuksesta, jos sellainen on tehty
 • kopio työtodistuksesta, jos jäsen on kokonaan työtön
 • kopio työsopimuksesta, jos jäsen jää työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jäsen on määräaikaisessa työsuhteessa ja hänet lomautetaan tai hän vastaanottaa osa-aikaisen työn
 • lomautusilmoitus, jos jäsen on lomautettu
 • palkkalaskelma tai palkkatodistus (alkuperäinen) työttömyyden aikaisista tuloista (esim. osa-aikatyö tai keikkatyö). Osan kuukaudesta lomautetut lähettävät palkkalaskelman (alkuperäinen) kuukausittain hakemuksen liitteenä. Palkkalaskelma täytyy lähettää myös siinä tapauksessa, vaikka lomautus olisi kertaluontoinen. Palkkalaskelmasta tarkastetaan, että lomautuspäiviltä ei ole maksettu palkkaa.
 • kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä, jos jäsenellä on tuloa maataloudesta, metsätaloudesta tai muusta yritystoiminnasta.
 • päätös sosiaalietuuksista, esim. kotihoidon tuesta tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä
 • jos perhe saa tai on aikeissa hakea kotihoidon tukea, liitteeksi lomake: selvitys lasten kotihoidon tuesta. Lomakkeen saa lomakesalkusta
 • verokortti alkuperäisenä (ei sähköisesti lähetettynä), jos jäsenellä on muutosverokortti etuutta varten tai portaikkoverokortti. Kassa saa verotiedot suoraan verohallitukselta muutosverokortteja ja portaikkoverokortteja lukuun ottamatta. Palkkaa varten määrättyjä pidätysprosentteja korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä ja ennakonpidätys suoritetaan vähintään 20 prosentin suuruisena, mikäli jäsenelle maksetaan ansiopäivärahaa. Jos jäsenelle maksetaan korotettua ansio-osaa palkkaa varten määrättyä pidätysprosenttia korotetaan neljällä prosenttiyksiköllä ja ennakonpidätys suoritetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos jäsenelle maksetaan vuorottelukorvausta, palkkaa varten määrättyä ennakonpidätysprosenttia alennetaan kolmella prosenttiyksiköllä. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentteja ei koroteta tai alenneta, jos muutosverokortti on määrätty sosiaali- ja muuta etuutta varten.
 • kopio päättötodistuksesta, jos jäsen on kerryttänyt työssäoloehdon opintojensa ohella.
 • kopio jäsenmaksukuiteista työttömyyttä edeltävältä työssäoloehdon (26 viikkoa) täyttävältä ajalta, mikäli jäsenmaksut eivät ole olleet työnantajan suoraperinnässä. Jos viimeisen ansiopäivärahajakson ja uuden työttömyysjakson välillä on alle 26 viikkoa, toimita tältä ajalta kuitit. Jos olet sovitellun päivärahan piirissä, toimita kopio maksamastasi jäsenmaksusta jatkohakemusten yhteydessä.
 • Mikäli haet päivärahaa työkyvyttömyysajalta sen jälkeen, kun Kelan sairaspäivärahan enimmäismaksuaika on täyttynyt, liitä hakemukseen seuraavat liitteet:
  • Kelan päätös ( 300 päivää täynnä)
  • kopio työkyvyttömyyseläkepäätöksestä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen on oltava vireillä tai hylätty. Ilmoita myös mikäli olet valittanut tai valittamassa hylkypäätöksestä.
  • todistus työnantajalta. Jos työnhakija on työ- tai virkasuhteessa edellytetään, ettei hänen työnantajallaan ole tarjota hänelle hänen työkykynsä mukaista työtä.
  • TE-toimiston 05F-lausunto (TE-toimisto lähettää kassaan). TE-toimistoon on ilmoittauduttava työnhakijaksi.
  • Kopio lääkärin sairaslomatodistuksesta

Jäsenen tulee tarkistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin paperit lähetetään työttömyyskassaan. Puutteelliset paperit viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. Etuushakemukset sekä liitteet skannataan työttömyyskassassa. Siksi hakemuksia ja liitteitä ei kannata niitata, teipata tai liimata toisiinsa, koska niput joudutaan avaamaan skannausvaiheessa.

TE-toimistoon täytyy ilmoittaa mahdolliset sairauslomat ym. työttömyydestä poikkeavat jaksot. Myös esimerkiksi opiskelu tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on ilmoitettava TE-toimistoon. TE-toimistoista saa tarkempaa tietoa näistä asioista.