Ansiopäiväraha

Päivärahan uudelleen määrittely

 

Jäsenen oikeus päivärahaan päättyy sen jälkeen, kun hän on saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivän enimmäisajan. Uuden työssäoloehdon täyttyessä 500 päivän päivärahakausi alkaa taas alusta.

Uusi työssäoloehto voi täyttyä joko siten, että se täyttyy edellisen 500 päivän enimmäisajan kuluessa tai siten, että työssäoloehto täyttyy 500 päivän enimmäisajan loppuun kulumisen jälkeen taikka siten, että osa työssäoloehtoon luettavasta työstä sijoittuu aikaan ennen enimmäisajan täyttymistä ja osa sen jälkeiseen aikaan.

Ansiopäiväraha määritellään pääsääntöisesti uudelleen ja päivät nollataan sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon, eli hän on työskennellyt yhteensä 26 viikkoa (väh. 18 h/vko) 28 kk:n tarkastelujakson aikana.

Päivärahaa ei kuitenkaan määritellä seuraavissa tapauksissa uudestaan:

Päivärahan määrittely, kun työssäoloehto täyttyy uudestaan vuoden kuluessa edellisen määrittelyn jälkeen aloitetusta maksusta

Päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahan enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahaoikeuden enimmäisajan alkaessa. Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi 14.3.2013, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudestaan, jos hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden 500 päivärahapäivän ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään 13.3.2014. Edellytyksenä on lisäksi, että ansiopäiväraha on määritelty 14.3.2013

Kyseistä säännöstä sovelletaan siten, että mikäli päivärahakauden ensimmäinen päivä ei ole vuoden kuluessa edellisestä, määritellään päiväraha aina uudestaan, vaikka maksupäivä olisi siirtynyt esimerkiksi korvauksettoman määräajan, työkyvyttömyyden tai jonkin muun syyn takia. Säännös on siis tältä osin ehdoton.

500 ansiopäivän kertymä nollataan aina uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen, vaikka 500 ansiopäivän laskurissa olisi vielä "vanhoja" päiviä jäljellä.

Ansiopäivät voidaan nollata esimerkiksi keikkatöiden perusteella, kunhan työjakso on ollut työssäoloehdon täyttävää työtä.

Työllistämisvelvoite (velvoitetyö)

Jos jäsen on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jollei se nouse vanhaan ansiopäivärahaan verrattuna. Jäsen kuuluu työllistämisvelvoitteen piiriin, jos hänelle täyttyy 500 päivän enimmäisaika hänen ollessa 57-59-vuotias ja hänelle ei voida järjestää soveltuvaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työllistämistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuettua työtä muun kuin kunnan palveluksessa.

Työllistämisvelvoitteen piirissä olevalle on TE-toimiston osoituksesta ja hänen kotikuntansa toimesta järjestettävä työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi. Kunnan on järjestettävä työntekomahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyessä.

Lisäpäivillä olevat hakijat

Ansiopäivien nollauksen ulkopuolelle jäävät ns. lisäpäivillä (”eläkeputki”) olevat jäsenet. Ansiopäiviä ei nollata eikä ansiopäivärahaa myöskään määritellä uudelleen, vaikka jäsen olisi työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 viikkoa sen jälkeen kun lisäpäivien maksaminen on alkanut.

Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että jäsen on saanut ansiopäivärahaa yli 500 päivältä. Jos 26 viikon työssäoloehto ehtii täyttymään ennen 501. päivän maksamista, määritellään ansiopäiväraha uudelleen ja päivät nollataan. Ansiopäivärahan taso ”lukitaan” vasta siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lisäpäivä on maksettu. Vaikka lisäpäivillä olevalle jäsenelle ei tehdä ansiopäivärahan uudelleen määrittelyä, palkkatodistus täytyy lähettää työttömyyskassalle jokaisesta työssäolojaksosta mahdollista tukipakettijaksotusta varten.

Työssäoloehto täyttyy työllistymistä edistävän palvelun aikana

Jos jäsen täyttää uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoi­sen opiskelun aikana, ei 500 päivän enimmäiskesto ala alusta, vaikka hän täyttäisi uuden työssäoloehdon. Uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos jäsen on täyttänyt työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana ja on työtön näiden TE-palveluiden päättymisen jälkeen, päivärahasi määritellään uudelleen ja enimmäisaikasi alkaa alusta.