Ansiopäiväraha

Pitkän työuran päätyttyä

Pitkän työuran päätyttyä, kun työsuhde päättynyt 31.12.2013 jälkeen

 

Edellytykset

 • hakija on jäänyt työttömäksi sen vuoksi, että hänen työsopimuksensa on irtisanottu, eikä irtisanominen ole työntekijän syytä, tai hakija on irtisanonut työsopimuksensa työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaisesti lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää,
 • hakija on ollut työttömyyskassan jäsenenä viisi vuotta,
 • hakija on ollut työeläkkeeseen oikeuttavassa työssä (työhistoria) vähintään 20 vuotta,
 • hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Korotettua ansio-osaa maksetaan myös hakijalle, joka on jäänyt työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka hän on aloittanut hänen irtisanoneen työnantajan palveluksessa välittömästi irtisanomisen seurauksena päättyneen työsuhteen jälkeen. Esimerkiksi jos työntekijän irtisanonut yritys menee konkurssiin ja irtisanottu työntekijä jatkaisi välittömästi konkurssipesän palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa, voidaan korotettua ansio-osaa maksaa myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.

Jos työntekijä on jatkanut hänen irtisanoneen työnantajan palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa välittömästi irtisanomisen jälkeen, katsotaan hänen jääneen työttömäksi, kun määräaikainen työsuhde päättyy. Siten esimerkiksi 30.12.2013 irtisanotun työntekijän, jonka työsuhdetta on välittömästi jatkettu 31.12.2013 määräaikaisella työsuhteella 05.01.2014 asti, katsotaan jääneen työttömäksi 5.1.2014. 1.1.2014 voimaan tulleita työttömyysturvalain säännöksiä sovelletaan.

Työttömyyskassan viiden vuoden jäsenyys voi koostua eri työttömyyskassojen jäsenyysajoista. Niiden ei tarvitse olla yhdenjaksoisia, vaan välillä voi olla myös taukoja.

Työhistorian laskeminen

Työhistoriaan lasketaan työeläkkeeseen oikeuttava työ 18-vuotiaasta alkaen. Työhistoriaan voidaan lisäksi laskea enintään viisi vuotta sellaisia jaksoja, jolta jäsen on saanut:

 • sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa,
 • työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmaeläkettä.

Hoitovapaa- ja varusmies- tai siviilipalvelusaika voidaan myös lukea edellä mainittuun viiden vuoden aikaan.

Työssäoloaikaan rinnastettavat ajat täytyy selvittää työttömyyskassalle erillisellä todistuksella. Todistuksena kelpaa esim. päätös äitiys- ja vanhempainrahasta tms.

Kesto

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 työttömyyspäivältä. Korotettu ansio-osa on käytännössä kertaluonteinen, koska jäsenen on täytettävä uudelleen kaikki edellä mainitut ehdot, jotta korotetun ansio-osan maksaminen voisi alkaa alusta.

Pitkän työuran päätyttyä, kun työsuhde on päättynyt ennen 1.1.2014

Edellytykset

 • hakijan työsuhde on päättynyt työnantajan irtisanomiseen taloudellisista tai tuotannollisista syistä,
 • hakija on ollut työttömyyskassan jäsenenä viisi vuotta,
 • hakija on ollut työeläkkeeseen oikeuttavassa työssä (työhistoria) vähintään 20 vuotta.

Jos hakija on irtisanonut työsopimuksensa työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaisesti lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, katsotaan hänen menettäneen työsuhteensa tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Työttömyyskassan viiden vuoden jäsenyys voi koostua eri työttömyyskassojen jäsenyysajoista. Niiden ei tarvitse olla yhdenjaksoisia, vaan välillä voi olla myös taukoja.

Työhistorian laskeminen

Työhistoriaan lasketaan työeläkkeeseen oikeuttava työ 18-vuotiaasta alkaen. Työhistoriaan voidaan lisäksi laskea enintään viisi vuotta sellaisia jaksoja, jolta jäsen on saanut:

 • sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa,
 • työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmaeläkettä.

Hoitovapaa- ja varusmies- tai siviilipalvelusaika voidaan myös lukea edellä mainittuun viiden vuoden aikaan.

Työssäoloaikaan rinnastettavat ajat täytyy selvittää työttömyyskassalle erillisellä todistuksella. Todistuksena kelpaa esim. päätös äitiys- ja vanhempainrahasta tms.

Työsuhteen on päätyttävä tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Työttömyyskassa tutkii oikeuden korotettuun ansio-osaan aina viimeisimmän työsuhteen päättymissyyn perusteella. Tästä syystä korotettua ansio-osaa ei voida maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jäsen työllistyy joko irtisanomisaikana tai tämän jälkeen välittömästi määräaikaisessa työsuhteessa. Jos työsuhteiden välissä on yksikin työtön päivä, työttömyyskassa tutkii oikeuden korotettuun ansio-osaan ensimmäisen työsuhteen perusteella.

Rajoituksia

Korotettua ansio-osaa ei makseta, jos jäsen tekee työnantajansa kanssa sopimuksen, jossa hänelle lain mukaan kuuluvia oikeuksia on vähennetty ja hänellä ei ole työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyviä vaatimuksia. Vaikka jäsen olisi ensin saanut irtisanomisilmoituksen tuotannollisista tai taloudellisista syistä, mutta jos hän tämän jälkeen tekee edellä mainitun sopimuksen työnantajansa kanssa, korotettua ansio-osaa ei voida maksaa.

Jos jäsen on riitauttanut työsuhteensa päättymissyyn, oikeus korotettuun ansio-osaan tutkitaan sen jälkeen kun riita-asiasta on lopullinen ratkaisu. Jos ratkaisun mukaan työnantajalla ei olisi ollut perustetta irtisanoa työsuhdetta tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä, korotettua ansio-osaa ei voida maksaa. Riitautuksesta on ilmoitettava työttömyyskassalle.

Kesto

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 100 työttömyyspäivältä. Mikäli korotettu ansio-osa on myönnetty ennen vuotta 2010 päättyneen työsuhteen perusteella, korotettua ansio-osaa voidaan maksaa 150 päivältä. Korotettu ansio-osa on käytännössä kertaluonteinen, koska jäsenen on täytettävä uudelleen kaikki edellä mainitut ehdot, jotta korotetun ansio-osan maksaminen voisi alkaa alusta.