Ansiopäiväraha

Korotettu ansio-osa

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa työttömyyden alkaessa, pitkän työuran päätyttyä ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Ehdot korotetun ansio-osan maksamiselle vaihtelevat korotusosan tyypin mukaan.

Päivärahan enimmäisajan kuluminen korotettua päivärahaa maksettaessa

Korotetulla ansio-osalla maksettu päiväraha kerryttää päivärahan maksulle asetettua enimmäisaikaa jokaisella maksupäivällä. Soviteltuna maksettu korotettu ansiopäiväraha muunnetaan laskennallisesti täysiksi korotetuiksi ansiopäivärahapäiviksi. Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kerryttää kuitenkin korotetulle ansio-osalle säädettyä 90 ja 200 päivän enimmäisaikoja jokaiselta maksetulta päivältä.