Uutinen

Vuorotteluvapaalle Vuorotteluvapaalle

Vuorotteluvapaa on kahden kauppa. Lyhytkestoinen työstä poissaolo edistää työntekijän työssä jaksamista ja työllistää samalla määräajaksi työttömän työnhakijan, joka näin saa työkokemusta ja parantaa työllistymisedellytyksiään.

Vuorotteluvapaan edellytykset

Vuorotteluvapaalle voit jäädä, jos työaikasi ylittää 75 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työssäolosi ja työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Edellä mainittuun aikaan voi sisältyä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa. Poissaolopäiviksi lasketaan kaikki kalenteripäivät poissaolon alkamisesta poissaolon päättymiseen. Poissaoloksi luetaan kaikki paitsi sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo.
Työssäoloedellytykset tarkastelee työ- ja elinkeinotoimisto, joka antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon edellytysten täyttymisestä.

Vuorottelijan yläikäraja

Vuorotteluvapaa on aloitettava ennen sitä kalenterikuukautta, jolloin vanhuuseläkeikäsi alarajaan on aikaa kolme vuotta.
Esimerkiksi, jos eläkkeen alaikäraja on 63 vuotta, vuorotteluvapaalle ei voi jäädä enää 60 vuotiaana.
Vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.
Vuorotteluvapaan työhistoria edellytys
Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta. Jos olet ollut vuorotteluvapaalla aikaisemmin, edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on oltava työskentelyaikaa vähintään 5 vuotta.
Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla työhön rinnastettavaa aikaa. Työhön rinnastettavaa aikaa ovat esimerkiksi: äitiys- tai vanhempainrahakausi, hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus.
Työssäoloon rinnasteisia aikoja laskettaessa otetaan huomioon vain täydet kalenterikuukaudet. 20 vuoden työhistoriaa laskettaessa, rinnasteista aikaa voi olla mukana enintään viisi vuotta ja viiden vuoden työhistoriaa laskettaessa enintään kolme kuukautta.
Jos olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, ole yhteydessä työttömyyskassaan jo silloin, kun suunnittelet vapaalle jäämistä.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja enintään 180 kalenteripäivää. TE-toimisto antaa vapaan kestosta työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.
Vuorotteluvapaan jaksottaminen ei ole enää mahdollista 1.1.2016 voimaan tulleiden säännösten mukaan.
Sovitun vuorotteluvapaan pidentäminen
Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava erikseen työnantajan ja työntekijän kesken kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaan pidentämiselle ei ole sovittu vähimmäispituutta. Vuorotteluvapaan yhteenlaskettu kesto ei saa ylittää enimmäiskestoa 180 kalenteripäivää. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Vuorottelusopimus

Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta vuorottelusopimuksella. Työnantaja palkkaa TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön vuorotteluvapaata vastaavaksi ajaksi. Vuorottelusopimus on toimitettava TE-toimistolle ennen vapaan alkamista. Lisäksi vuorottelusijaisen työsopimus on toimitettava TE-toimistolle ennen vapaan alkamista tai viipymättä vapaan alkamisen jälkeen.

Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei makseta lapsikorotuksia. Korvauksen perusteena oleva työttömyyspäiväraha lasketaan vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon palkasta. Jos jäät vapaalle kesken palkkakauden, palkkatodistus kirjoitetaan viimeisen täyden palkkakauden päättymisestä 52 viikkoa (26 palkkakautta) taaksepäin.

Netistä lisää tietoa

Lisäohjeita vuorotteluvapaasta, sijaiseksi valittavasta henkilöstä, työllistymisestä vuorotteluvapaan aikana ja vuorotteluvapaan ennenaikaisesta päättymisestä saat Paperityöväen työttömyyskassan nettisivuilta www.paperiliitto.fi/tyottomyyskassa.
Vuorottelukorvaushakemus- ja vuorottelusopimuslomakkeen sekä lisätietoa vuorotteluvapaasta saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta osoitteesta www.tyj.fi.

Ota huomioon
- Jos työllistyt vapaan aikana omalle tai toiselle työnantajalle ilmoita siitä heti työttömyyskassaan.
- Vuorotteluvapaan päättymisestä ennenaikaisesti on ilmoitettava työttömyyskassalle.
- Yli 18 päivää kestävä isyysrahakausi päättää vuorotteluvapaan.
Kun jäät vuorotteluvapaalle, lähetä työttömyyskassaan:
  1. vuorottelukorvaushakemus
  2. kopio vuorottelusopimuksesta
  3. muut mahdolliset liitteet, esimerkiksi: 
    henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on maa- tai metsätila
    päätös kotihoidontuesta, jos perheellesi sitä maksetaan

Uutinen julkaistu: 13.04.2017