Uutinen

Soviteltu työttömyysetuus ja suojaosa Soviteltu työttömyysetuus ja suojaosa

Soviteltuun työttömyyspäivärahaan on oikeus työnhakijalla,

- joka tekee osa-aikatyötä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen;
- jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta;
- joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön TAI
- jolla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Suojaosa 300 euroa tai 279 euroa

Enintään suojaosan suuruinen tulo ei vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi. Suojaosan määrä riippuu käytettävästä sovittelujaksosta. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, niin tulo huomioidaan siltä osin, kun se ylittää 300 euroa. Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa, saadusta tulosta huomioidaan sovittelussa se osa, joka ylittää 279 euroa.

Sovitellun työttömyysetuuden enimmäismäärä

Sovitellun ansiopäivärahan määrässä on rajoitus, jonka mukaan maksettava soviteltu työttömyyspäiväraha ja soviteltava tulo voi olla yhdessä enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Enimmäismäärää laskettaessa sovittelujakson tulona käytetään koko palkkatuloa, ei siis vain suojaosan ylittävää tuloa. Kuitenkaan enintään suojaosan suuruinen tulo ei vaikuta ansiopäivärahaan pienentävästi.

Sovitellun työttömyysetuuden määrä

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että puolet (50 %) suojaosan ylittävästä tulosta vaikuttaa päivärahaan pienentävästi.

Esimerkki 1

Kuukausipalkka ennen työttömyyttä on 3000 euroa, jonka perusteella laskettu ansiopäiväraha on 77,80 €/päivä ja 1 672,70 €/kuukausi.

Päivärahan hakujakso on kalenterikuukausi ja hakujaksolla ansaittu bruttoansio on 800 euroa. Suojaosan ylittävästä bruttoansiosta puolet vähentää päivärahaa.  800-300 (suojaosa) = 500 (suojaosan ylittävä palkka), josta puolet (250 euroa) on päivärahaa vähentävä tulo.

250 € : 21,5 = 11,63 € (päivärahaa vähentävä tulo/päivä)

-> 77,80-11,63=66,17 € (soviteltu päiväraha/päivä eli  1 422,65 €/kk). Yhteensä ansiot ovat kuukaudessa 550 € enemmän kuin kokonaan työttömänä.

Jos soviteltu ansiopäiväraha haetaan neljän kalenteriviikon jaksossa, lasketaan sovitellun ansiopäivärahan määrä siten, että neljältä viikolta saatu tulo muutetaan vastaamaan kuukausitasolla ansaittua tuloa.

Esimerkki 2

Hakujaksolla ansaittu bruttoansio on 800 euroa, josta vähennetään ensin suojaosuus 279 euroa. 800-279=521 € (suojaosan ylittävä palkka), josta puolet 260,50 € on päivärahaa vähentävä tulo.

260,50 : 20=13,02 € (päivärahaa vähentävä tulo/päivä)

77,80 - 13,02=64,78 € (soviteltu päiväraha/päivä eli kuukaudessa 1 295,60 € neljässä viikossa). Yhteensä ansiot ovat neljässä viikossa 539,60 € enemmän kuin kokonaan työttömänä.

Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voit laskea päivärahalaskurissa.

https://www.paperiliitto.fi/tyottomyyskassa/paivarahat/paivarahalaskuri.html

Uutinen julkaistu: 04.10.2018