Uutinen

Lakimuutoksia työttömyysturvaan 2017 Lakimuutoksia työttömyysturvaan 2017

Vuoden alusta astuu voimaan lukuisia työttömyysturvaa koskevia muutoksia.

Ansiopäivärahan enimmäisajat

Ansiopäiväraha enimmäisaika on 400 päivää. Jos henkilö ei ole työskennellyt yli kolmea vuotta, ansiopäivärahan enimmäisaika on 300 päivää. Kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja työskennellyt viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää. Hakijat siirtyvät enimmäisajan (300/400/500) täytyttyä suoran työmarkkinatuelle.

Uusia enimmäisaikoja noudatetaan, kun ensimmäinen maksettu päivärahapäivä on vuoden 2017 puolella.

Omavastuuaika

Omavastuuaika pitenee 1.1.2017 lukien 5 päivästä 7 päivään. Seitsemän päivän omavastuuaikaan siirrytään, kun omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Korotusosien maksaminen

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettava korotusosa alenee. Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan 32,40 erotuksesta (aikaisemmin 58 %). Kun päiväpalkka on kuukaudessa suurempi kuin 95-kertainen perusosa (95 x 32,40), ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 25 prosenttia (aikaisemmin 35 %). Korotusosien määrää koskeva muutos tulee voimaan ilman siirtymäaikaa, riippumatta siitä, onko korotusosan maksaminen aloitettu ennen 1.1.2017.

Pitkän työuran perusteella maksettavasta korotusosta luovutaan. Jos hakijan työsuhde on päättynyt ennen 1.1.2017, hänelle voidaan maksaa korotettua ansio-osaa pitkän työuran perusteella 30.6.2017 asti. Tämän korotusosan määrä alenee samalla tavalla kuin työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavan korotusosan määrä.

Lisäpäiväoikeuden raja nousee

Työllistämisvelvoite alkaa koskea 60 vuotta täyttäneitä, koska 1957 syntyneet pääsevät lisäpäiville vasta 61-vuotiaana. Työ- ja elinkeinotoimiston on järjestettävä 60 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle mahdollisuus työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön muun kuin kunnan palveluksessa ennen kuin hänen enimmäisaikansa oikeuteen saada palkansaajan työttömyyspäivärahaa päättyy.

Henkilölle voidaan enimmäisajan (500 päivää) jälkeen maksaa ansiopäivärahaa, jos hän on 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja osallistuu mihin tahansa työllistymistä edistävään palveluun.

Henkilölle voidaan enimmäisajan (400/500 päivää) jälkeen maksaa ansiopäivärahaa, jos hän on 57-59- vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistuu kuntoutustukeen tai työvoimakoulutukseen.

Palkkatukityö

Palkkatukityö tarkoittaa työtä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut tukea työ- ja elinkeinotoimistolta. Palkkatukityö ei kerrytä työssäoloehtoa enää vuonna 2017 täytenä, jatkossa vain 75 prosenttia työstä voidaan lukea työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon työssäoloehdon henkilön on työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Edellä mainittu koskee 1.1.2017 lukien aloitettuja palkkatuettuja työsuhteita.

Palkkatuetusta työstä 100 % kerryttää työssäoloehtoa, jos työ on järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella. Katso kohta työllistämisvelvoite.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisiin opintoihin ei enää makseta kulukorvusta. Työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun ajalta maksetaan kulukorvausta, jos tukijakso on alkanut viimeistään 31.12.2016. Jos opiskelu on alkanut vuoden 2016 puolella, mutta tuen maksaminen vasta 1.1.2017 jälkeen, ei kulukorvausta enää makseta.

Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta

Enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksettaisiin soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus. Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Aiemmin päätoiminen yritystoiminta on estänyt päivärahan maksamisen.

Liikkuvuusavustus

Ansiopäivärahan saajat tulevat uuden liikkuvuusavustuksen piiriin. Liikkuvuusavustus korvaa työttömälle matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, noin 700 euroa kuukaudessa, ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan. Työsuhteen on aina kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Ansiopäivärahan saajalle liikkuvuusavustuksen maksaa työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela. Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista.

Vuoden vaihtuessa muista nämä
Mikäli olet työttömyyspäivärahan hakijana vuonna 2017 ja omistat maa- tai metsätilan, harjoitat yritystoimintaa tai saat osatyökyvyttömyyseläkettä, tutustu seuraaviin ohjeisiin:
Maa- tai metsätalouden vaikutus päivärahaan
- Jos omistat maa- tai metsätilan, toimita kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä vuodelta 2015.
Yritystoiminnan vaikutus päivärahaan
- Jos harjoitat yritystoimintaa – olet osakkaana ja/tai hallituksen jäsenenä yrityksessä, toimit itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tai olet jäsenenä osuuskunnassa – toimita kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä vuodelta 2015.
Osatyökyvyttömyyseläke
- Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita eläkepäätös vuodelle 2017 työttömyyskassaan.

Uutinen julkaistu: 22.12.2016