Uutinen

Ikääntyvän työttömyysturva Ikääntyvän työttömyysturva

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäivillä tarkoitetaan sitä, että tiettyinä vuosina syntynyt henkilö voi saada ansiopäivärahaa, vaikka ansiopäivärahan enimmäisaika olisi täyttynyt.

Vuonna 1954 tai sitä ennen syntynyt pääsee lisäpäiville, kun hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1955–1956 syntynyt pääsee lisäpäiville, kun hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt tulee pääsemään lisäpäiville, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.

Lisäksi kaikilta ikäluokilta edellytetään, että 20 viimeisen vuoden aikana on työskentelyä vähintään 5 vuotta. Lisäpäiviä voidaan maksaa enintään sen kuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

Vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana

Pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Tämä mahdollisuus on 1957 tai sitä ennen syntyneillä.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka on täyttänyt 62 vuotta ja on saanut työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei saa takautuen.

Esimerkiksi, jos täytät 62 vuotta kesäkuussa 2017 ja haluat, että eläke alkaa heinäkuun 2017 alussa, tulee eläkehakemuksesi olla työeläkelaitoksessa tai Kelassa kesäkuun loppuun mennessä.

Esimerkiksi, jos täytät 62 vuotta kesäkuussa 2017, mutta 500 päivää täyttyisi vasta 11.7.2017, voit jäädä eläkkeelle aikaisintaan 1.8.2017 alkaen.

Hakemuslomakkeen vanhuuseläkettä varten saat työeläkelaitoksesta tai Kelasta sekä näiden internet-sivuilta. Eläkehakemuksen voit jättää työeläkelaitokseen tai Kelaan.

Lisäpäivätodistus

Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassasta lisäpäivätodistus. Todistus tulee toimittaa työeläkelaitokselle ja Kelalle.

Mikäli haet eläkettä 1.7.2017 alkaen, työttömyyskassa voi antaa todistuksen lisäpäivistä sen jälkeen, kun sinulle on maksettu päivärahaa kesäkuulta 2017 vähintään yhdeltä arkipäivältä.

Esimerkiksi jos haet työttömyyspäivärahaa kalenterikuukausittain ja haluat jäädä eläkkeelle 1.7.2017, niin täytä toukokuun hakemukseen yksi päivä lisää. Eli täytä hakemus ajalta 1.5.–1.6.2017 ja merkitse lisätietoihin pyyntö lisäpäivätodistuksesta. Työttömyyskassa lähettää lisäpäivätodistuksen kotiositteeseen sen jälkeen, kun 1.6. päivä on maksettu.

Voit hakea eläkettä eläkelaitoksen antamien ohjeiden mukaan jo aiemmin. Mutta kun saat työttömyyskassasta lisäpäivätodistuksen, niin toimita se eläkelaitokselle liitteeksi eläkehakemukseesi.

Lisätietoa vanhuuseläkkeestä voit kysyä omasta työeläkelaitoksesta. Lisäpäivätodistuksesta saa tietoa työttömyyskassasta.

Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Työllistämisvelvoite

Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvat ne 57–59-vuotiaat työnhakijat, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.

Jos työttömyyspäivärahasi enimmäisaika (500 päivää) täyttyy sen jälkeen, kun olet täyttänyt 57 vuotta, mutta et vielä 60 vuotta, pääset työllistämisvelvoitteen piiriin.

Velvoite koskee vain sellaisia työttömiä työnhakijoita, jotka täyttävät edellä mainitut ikää ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä koskevat edellytykset ja jotka eivät pääse työttömyyspäivärahan lisäpäiville.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty työ ei alenna työn päätyttyä maksettavaa työttömyyspäivärahaa. Tätä säännöstä sovelletaan myös tilanteessa, jossa vain osa työssäoloehtoon luettavista viikoista on täytynyt velvoitetyössä.

TE-toimiston velvollisuus palveluiden järjestämiseen 60 vuotta täyttäneille

Työssäoloehtoon voidaan 1.1.2017 alkaen lukea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina 60 vuotta täyttänyt henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa.

Jos työssäoloehtoon luetaan aikaa, jona olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen. Eli jos työssäoloehtosi täyttyy sekä työstä että työllistymistä edistävästä palvelusta tai kokonaan työllistymistä edistävästä palvelusta, maksetaan ansiopäiväraha aikaisemman päivärahan suuruisena. Päivärahan taso ei siis nouse, vaikka se uuden työssäoloehdon perusteella olisikin suurempi.

Päivärahan tason suojaus 58 vuotta täyttäneille

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja uusien tulojen perusteella laskettu palkka olisi aiempaa palkkaa pienempi. Työttömyyspäivärahan perusteena on tällöin se palkka, jonka mukaan sinulle viimeksi maksettu päiväraha on määritelty. Ikäedellytyksen katsotaan täyttyneen, jos täytät 58 vuotta samana päivänä, kun työssäoloehto täyttyy. Jos kaikki työssäoloehtoon luettava työ on tehty ennen kuin olet täyttänyt 58 vuotta, ei päivärahan suojaa ole, vaikka hakisit päivärahaa vasta täytettyäsi 58 vuotta.

Uutinen julkaistu: 26.04.2017