Uutinen

Ansiopäiväraha vuonna 2017 Ansiopäiväraha vuonna 2017

Miten ansiopäiväraha lasketaan ja paljonko se on tänä vuonna?

Oikeus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahaan (tästedes lyhyemmin päiväraha) on oikeus sellaisella työnhakijalla, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa 26 edellistä viikkoa ja vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan vuonna 2017 on oltava vähintään 1 187 euroa kuukaudessa. Työssäoloehdon (26 viikkoa) tulee täyttyä työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana.

Ansiopäiväraha

Päiväraha muodostuu 32,40 euron suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osan suuruus on 45 prosenttia päiväpalkan ja peruspäivärahan (32,40) erotuksesta. 3 078,00 euroa (95 x 32,40) ylittävältä kuukausiansion osalta ansio-osaan huomioidaan 20 prosenttia.

Korotettu ansiopäiväraha

Korotettu päiväraha muodostuu 32,40 euron suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Korotetun ansio-osan suuruus on 55 prosenttia päiväpalkan ja peruspäivärahan (32,40) erotuksesta. 3 078,00 euroa (95 x 32,40) ylittävältä kuukausiansion osalta ansio-osaan huomioidaan 25 prosenttia.

Korotettua ansiopäivärahaa maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Korotettua päivärahaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotettua päivärahaa maksetaan myös em. suunnitelmassa sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Korotettua päivärahaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä työttömyyspäivärahakauden  enimmäisaikana. Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, enimmäisajan laskeminen ei kuitenkaan ala alusta eikä päivärahan uudelleen määrittelyä tehdä koulutuksen aikana.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu (jakautuu koulutuskokeiluun ja työkokeiluun), työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.

Kulukorvaus

Osallistuessaan työllistymistä edistävään palveluun, omaehtoista opiskelua lukuun ottamatta työnhakijalla on oikeus saada kulukorvausta. Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa päivässä ja korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivässä. Korotettuun kulukorvaukseen on oikeus, jos työnhakija osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään työllistymistä edistävään palveluun. Korotettuun kulukorvaukseen on oikeus myös työssäkäyntialueella mutta kotikunnan ulkopuolella järjestettävässä palvelussa, jos osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia ja majoituskustannuksista esitetään luotettava selvitys. Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa työttömyyskassalle sen, sijaitseeko paikka työnhakijan kotikunnan ulkopuolella. Kulukorvausta ei makseta työvoimakoulutuksen lomajaksoilta.

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka

Palkkatuloa määrättäessä otetaan huomioon palkkatulot vähintään työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta, eli 26 viikolta. Ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Keskimääräinen kuukausiansio saadaan, kun palkkatulo jaetaan ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien (5 päivää/ viikko) lukumäärällä ja kerrotaan 21,5:llä. Kuukausiansiosta vähennetään eläkevakuutusmaksuja 4,64 prosenttia vuonna 2017. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausiansio luvulla 21,5:llä.
Jos henkilö on työllistynyt kahdessa tai useammassa työssä yhtä aikaa, palkanmäärittelyssä otetaan huomioon henkilön tulot kaikista työsuhteista. Kahdesta tai useammasta työsuhteesta tehtävässä palkanmäärityksessä otetaan huomioon kaikki palkanmäärityksessä yleensäkin huomiotavat tulot siitäkin huolimatta, että työajat kahdessa tai useammassa työsuhteessa ylittäisivät aloilla sovellettavat enimmäistyöajat.

Lapsikorotus

Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista lapsista. Yhdestä maksetaan lapsesta 5,23 euroa päivässä, kahdesta lapsesta 7,68 päivässä ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 euroa päivässä.

Omavastuuaika

Päivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun hakija on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan kalenteriviikon kuluessa, eli omavastuuaika on karttunut.
Omavastuuaika voi kulua samanaikaisesti kun henkilölle maksetaan etuutta hänen ollessaan työllistymistä edistävässä palvelussa.
Uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Ansiopäivärahan enimmäisajat

Päivärahan maksamisen enimmäisaika on 300 päivää, jos päivärahan hakija on ollut 17 vuotta täytettyään työssä yhteensä enintään kolme vuotta ennen päivärahaoikeuden alkamista.

Päivärahan maksamisen enimmäisaika on 400 päivää, jos päivärahan hakija on ollut 17 vuotta täytettyään työssä yli kolme vuotta ennen päivärahaoikeuden alkamista.  

Päivärahan maksamisen enimmäisaika on 500, jos päivärahan hakija työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja hänellä on työssäoloehdon täyttyessä työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta 20 vuoden aikana.

Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot verottajalta suorasiirtona. Ennakonpidätysprosentti on vähintään 25 %. Jos päivärahan hakija toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukisesti.

Uutinen julkaistu: 18.08.2017