Uutinen

AKTIIVISUUSEDELLYTYS 2019

Opintojen vaikutus työttömyysetuuteen

AKTIIVISUUSEDELLYTYS 2019

Työttömyyskassa seuraa työttömän aktiivisuutta. Työttömyyspäivärahan saajan aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, päivärahaa leikataan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos olet 65 maksupäivän aikana:

  • Työskennellyt vähintään 18 tuntia tai
  • ansainnut yritystoiminnassa vähintään 246 euroa tai
  • osallistunut vähintään 5 päivää työllistymistä edistävään palveluun, joita ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta, tai
  • osallistunut vähintään 5 päivää TE-toimiston järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan.

1.1.2019 alkaen aktiivisuudeksi huomioidaan lisäksi:

Ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukeva opiskelu täydellä työttömyysetuudella ja sivutoiminen opiskelu. Edellä mainittujen opintojen tulee kestää vähintään 5 päivää. Aktiivisuusedellytys voi kertyä enintään 6 kuukauden ajan. Te-toimisto antaa asiassa työvoimapoliittisen lausunnon.


1.4.2019 alkaen aktiivisuudeksi huomioidaan myös:

Osallistuminen ammattiliittojen ja- järjestöjen sekä eräiden muiden järjestöjen tai kunnan järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan ja osallistuminen työnantajan muutosturvakoulutuksena järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan.

Toimintaa järjestävän on annettava osallistujalle todistus, jolla työttömyyspäivärahan saaja osoittaa työttömyyskassalle osallistuneensa työllistymistä tukevaan, aktiivimallissa huomioitavaan toimintaan.

Aktiivisuutta ei seurata jos:

  • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odotat eläkeyhtiön päätöstä
  • saat osatyökyvyttömyyseläkettä
  • toimit omais- tai perhehoitajana.

Jos olet kokoaikaisesti lomautettuna, aktiivisuutta ei tarkastella ensimmäisen 64 maksupäivän aikana.

Opintojen tukeminen työttömyysetuudella 1.1 2019

Työttömyysturvalain muutoksen mukaan 25 vuotta täyttänyt työtön voi halutessaan opiskella enintään 6 kuukautta kestäviä opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Etuus maksetaan normaalina työttömyyspäivärahana ilman korotusosia ja kulukorvauksia. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Muutos tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ei tee arviota siitä, onko työnhakijalla koulutustarvetta vai ei. Opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa TE-toimistolle, mutta toimisto ei arvioi opintojen pää- ja sivutoimisuutta. Työttömällä säilyy opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus olla työnhakijana sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa.

Uutinen julkaistu: 08.03.2019