RAFLATACIN SAIRAUSKASSAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ RAFLATACIN SAIRAUSKASSAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

RAFLATACIN SAIRAUSKASSA

SELVITYS JÄSENELLE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Rekisterin pitäjä

Raflatacin sairauskassa, vakuutuspalvelusopimuksella tehtäviä hoitaa Sairauskassa Rollikka

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Kassanhoitaja Sanna Hyry

Osoite: Lapintie 3, 33100 Tampere

Puhelin: 050 325 7362, sposti: rollikka@sairauskassarollikka.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on kassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu, jäsenyyteen liittyvä tilastointi ja raportointi, sekä

Kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä asiointi ja raportointi.

Perusteena käsittelylle on jäsenen antama nimenomainen suostumus (jäsenhakemus) ja Vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2).

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Pääosin tiedot jäseneltä itseltään.

Työnantajalta: jäsenmaksutiedot, tiedot palkattomista poissaoloista,          työsuhteen/jäsenyyden päättymistieto.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain jäsenen suostumuksella tai jäsenen erillisestä pyynnöstä Vakuutuskassalain 165c§ mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165§:n nojalla. Henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen.

Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja. Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa arkistossa tai lukituissa kaapeissa. Tiloihin on pääsy vain toimihenkilöiden läsnä ollessa. Tietojärjestelmiin on pääsy vain käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä, omilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakaspalvelu tilanteessa jäsen tunnistetaan henkilötunnuksen perusteella, ellei ole entuudestaan tunnistettavissa. Asiakaspalvelu tilanteessa huolehditaan siitä, että jäsenellä on rauha asioida, eikä hänen tietojaan pääse näkemään tai kuulemaan.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään Kirjapitolain mukaisesti kuluva +6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Em pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kassanhoitajalle tai kassan halllitukselle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Jäsenelle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu. Mikäli jäsen katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.   

Uutinen julkaistu: 01.06.2018