KYRON SAIRAUSKASSA

Puhelin 040 179 0001

Sähköposti kyron.sairauskassa@outlook.com

Hammareninkatu 10, 39200 KYRÖSKOSKI

Kassa sijaitsee tehtaan vanhalla pääportilla, käynti pysäköintialueen kautta.

Avoinna:

- tiistaisin klo 11.00 - 15.00

-keskiviikkoisin klo 13.00 - 15.00

-perjantaisin klo 11.00 - 15.00

Kassanjohtaja Sirpa Ekstam          

Sairauskassan hallituksen jäsenet 1.1.2019

Jäsen Varajäsen Toimikausi
Tapani Kallioniemi puh.joht. Jari Takala 2017-2019
Terjo Saarinen varapj. Jari Heino 2018-2020
Juha Kalliola Vesa Pitkämö 2018-2020
Satu Ylimäki Lasse Järvensivu 2019-2021
Ville Nevala Tapio Tienari 2019-2021

TILINTARKASTAJAT

Juha Järvisalo                       

Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullinen tarkastaja Hanna Keskinen

Kassan toimintapiirin muodostavat

Metsä Board Kyrolta, Pyroll Oy:ltä, Metsäliitto Yhtymän Tehdasmittaus Oy:ltä, Metsäliitto Osuuskunta Kyrön sahalta, Oy Botnia Mill Service AB:n Metsä Board Kyron tehtaalla työskenteleviltä, Fazer Food Services Oy:n Metsä Board Kyron tehtaalla työskenteleviltä ja Kyron sairauskassalta, joita näissä säännöissä kutsutaan työnantajaksi, pääasiallisen toimeentulonsa saavat henkilöt sekä Metsä Board Tako –nimiseen tehtaaseen työsuhteessa olevista työntekijöistä ne, jotka näiden sääntöjen tullessa voimaan olivat kassan jäseniä. Lisäksi toimintapiiriin voivat kuulua näiden sääntöjen 13 §:n 3 momentissa mainittujen lisäetuuksien osalta työnantajan palveuksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä yhdenjaksoisesti vähintään viisitoista vuotta.

LISÄETUUDET 13 §

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden tai raskauden ja synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa vaarantamatta olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä. Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 15 §:ssä tarkoitettu vähennys. Kustannuksina korvataan työsuhteessa olevalle jäsenelle: 1 a) lääkärinpalkkio, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito ei kuitenkaan leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulli-seksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi kuitenkin niin, että yksityisten palveluntuottajien yleislääkärin palkkiosta korvataan 80 % peritystä maksusta; sekä b) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun ase- tuksen (912/92) mukaisiin enimmäismääriin saakka; 2 a) sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu sekä siihen liittyvä perusmaksu enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksu- luokan mukaiseen määrään saakka ja enintään 180 vuorokaudelta saman sairauden johdosta; sekä b) kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu edellä 2 a kohdassa mainittuihin enimmäis- määriin saakka, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi siihen suostua; sekä c) yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo siihen kohtuulliseksi suostua; sekä d) päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien katkaisuhoidosta aiheutuneet maksut hallituksen harkinnan mukaan, kuitenkin enintään keskussairaalan alimman maksu- luokan mukaiseen määrään saakka; 3 a) 70 prosenttia lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä sairausvakuutuslain mukaan peruskorvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perus- voiteista kuitenkin niin, että korvaus maksetaan sen jälkeen kun lääkekustannukset ovat ylittäneet sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun, 90 prosenttia alemman erityiskorvausryhmän lääkkeistä ja ylemmän erityiskorvausryhmän lääkkeistä euromääräisen omavastuun ylittävältä osalta kokonaan. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta svl-mukainen korvaus on laskettu. b) 80 prosenttia lääkärin määräämistä puhdistusaineista ja sidostarpeista kutakin ostokertaa kohti; 4 a) lääkärin määräämät sairausvakuutuslain mukaan korvattavat laboratorio- tutkimukset, patologian alaan kuuluvat tutkimukset näytteenottoineen sekä radio- logiset tutkimukset ja toimenpiteet kuitenkin niin, että vähintään vuoden yhtä-jaksoisesti kassaan kuuluneelle magneetti- ja CT-tutkimuksista, jotka tehdään yksityisillä tutkimusasemilla, korvataan 80 prosenttia peritystä maksusta; sekä b) 80 prosenttia lääkärin määräämästä sairausvakuutuslain mukaan korvattavasta fysioterapiasta, fysioterapeuttisesta tutkimuksesta, sytostaatti- ja keinomunuais- hoidosta ja valohoidosta peritystä maksusta; c) 80 prosenttia lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapath- ja kiropraktikko- hoidosta ja osteopaattihoidosta peritystä maksusta yhteensä enintään 15 kertaa kalenterivuodessa; 5 a) lääkärin määräämien sidosten ja apuvälineiden, kuten tukisiteiden ja -liivien, jalkatukien, sekä tekojäsenten ensimmäisen hankkimisen, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus; sekä b) lääkärin määräämien hoitovälineiden, laitteiden ja mittarien hankkimisen joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi siihen suostua; 6 vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien yksien silmälasien hinnan aikaisintaan kolmen vuoden väliajoin 250 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti; 7 a) vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle hampaiden poisoton sekä; b) vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä perityn muun kuin 1 kohdassa mainitun palkkion tai maksun siten, että hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä, kuitenkin niin, että lisäetuutena suoritettavan korvauksen määrä on enintään 500 euroa jäsentä kohti kahden kalenterivuoden aikana; sekä c) vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle hammasproteesin hankki-misesta aiheutuneista kustannuksista 275 euron enimmäismäärään proteesia kohti aikaisintaan seitsemän vuoden väliajoin.