Oletko miettinyt palvelusvuosikorvauksen vaihtamista vapaaksi?

19 Kuusankosken osasto 19.11.2020

 

Mikäli olet ajatellut vaihtaa osan vuoden 2021 palvelusvuosikorvauksestasi vapaaksi, muista toimia ennen verovuoden vaihtumista. Täytä asiaan liittyvä kaavake esimiehesi kanssa. Esimies toimittaa kaavakkeen eteenpäin.

Kopioi sähköpostiosoite ja liitä se Intranetin osoitekenttään. Pääset täyttämään ja tulostamaan kaavakkeen työpaikallasi.

https://intranet.upm.com/:w:/r/sites/Kymi/Henkilosto/Tyosuhdeasiat/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1A117F59-D0EE-487C-8C5D-1243EF917AF7%7D&file=Palvelusvuosikorvauksen%20vaihtaminen%20vapaaksi%20(PAP%20TT)_11.2020.docx&action=default&mobileredirect=true

 

Palvelusvuosikorvauksen vaihtaminen vapaaksi / Paperiteollisuuden työehtosopimus 2020-2021:

"Työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi 55 vuotta täyttäneellä työntekijällä, jonka työsuhde on saman työnantajan palveluksessa kestänyt yhdenjaksoisena vähintään 20 vuotta, on oikeus ilmoittamalla siitä työnantajalle ennen verotusvuoden alkua, enintään kahden palvelusvuosikorvauksen vaihtamiseen vapaaksi verotusvuoden aikana. Ilmoitus sitoo työntekijää. Vaihdettavan vapaan pituus määräytyy siten, että yksi neljännesvuosittain maksettava palvelusvuosikorvaus oikeuttaa yhden viikon mittaiseen yhdenjaksoiseen vapaaseen. Vapaan ajankohdasta on pyrittävä sopimaan. Ellei vapaan ajankohdasta päästä sopimukseen, vapaa annetaan yhdenjaksoisena tuotannon järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena aikana saman verotusvuoden kuluessa.

Vaihtoehtoisesti vapaita voidaan säästää vuosittain ja pitää yhdenjaksoisena ennen työntekijän vanhuuseläkkeelle jäämistä.  Vapaan aikana työntekijälle maksetaan palkka työtuntijärjestelmän mukaisesti työpäiviltä ja vuorovapailta ja työvuorot ovat työssäolon veroista aikaa vuosiloman ja vuorovapaiden ansainnassa.

Mikäli työntekijän työsuhde päättyy ennen vapaan pitämistä, korvataan pitämättä jäänyt vapaa-aika voimassa olevan keskituntiansion mukaan. Kertoimena käytetään 18.1 kohdan kerrointa.

Ellei muuta sovita, työntekijän siirtyessä osa-aikaiseksi työntekijäksi, vapaat pidetään ennen siirtymistä osa-aikatyöhön. Tämän määräyksen mukaista oikeutta ei ole työntekijällä, jolla on oikeus palvelusvuosikorvauksen vapaaksi vaihtamiseen 18.3.1 kohdan perusteella.

Tämän määräyksen rajoittamatta voivat työntekijä ja työnantaja sopia palvelusvuosikorvauksen vapaaksi vaihtamisesta ja vapaan pitämisestä toisin."

Takaisin