Uuden tessin muutokset

55 Kuopion osasto 21.02.2020

Paperiteollisuuden 50. työehtosopimuksessa työajasta poistuivat kiky-tunnit. Tähän juttuun on koottu, mikä muu muuttui.

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 10.2.2020-31.12.202

Työaika
Kaikkien työaikamuotojen osalta työaikaa lyhennetään 24 tuntia. Se tarkoittaa käytännössä, että kaikki ennen kilpailukykysopimusta voimassa olleet vuorovapaataulukot palautetaan työehtosopimukseen.

Juhannusseisokki
Työehtosopimukseen sovittua juhannusseisokkia lyhennetään siten, että se alkaa juhannusviikon torstaina kello 22. Kaikissa työaikamuodoissa juhannusviikon keskiviikon kello 22 ja juhannusviikon kello 22 välinen aika muuttuu normaaliksi säännölliseksi työajaksi, joka sisältyy kausipalkkaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikkien työaikamuotojen osalta kyseiseen aikaan kohdistuneet palkkojen korotusosat poistuvat. 

Keskeytyvää tam 35 ja 36 työaikaa tekevien osalta on sovittu, että juhannusviikon torstain kello 22 ja juhannusaaton kello 6 välinen aika voi olla säännöllistä työaikaa, jolta maksetaan kausipalkan lisäksi 200 prosentin korotusosa. Kyseiselle ajalle voidaan antaa myös vuorovapaa, jolta maksetaan kausipalkan lisäksi 100 prosentin korotusosa. Jalostustehtaan tai osaston vuorovapaalta maksetaan keskituntiansion mukainen korvaus.

Palvelusvuosikorvaus
Palvelusvuosikorvauksen maksamiseen, määrään, kertymiseen ja käyttämiseen tehtiin muutoksia. Palvelusvuosikorvauksien tasoa leikattiin siten, että kaikista tasoista leikataan vuosineljänneksittäin 0,54 tunnin osuus pois. Lisäksi palvelusvuosiportaan ensimmäinen taso poistetaan. Nämä muutokset astuvat voimaan 30.3.2020.
Työsuhteen kestoaika palvelusvuosikorvaukseen kertyy sopimuskauden alusta lukien kaikista saman metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksen tai saman konsernin eri yritysten palveluksessa tehdyistä työsuhteista. Kestoaikaa kartuttavat kaikki vähintään 3 kuukautta kestäneet työsuhteet, jos niiden välillä on ollut enintään 3 kuukauden katko. Tämä määräys astui voimaan 7.2.2020.  
Kun työntekijän työkyvyttömyys on jatkunut niin pitkään, että vuosilomaa ei kerry, palvelusvuosikorvausta ei makseta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuosineljännekseltä, jolloin vuosilomakertyminen lakkaa, työntekijälle maksetaan kultakin palvelusvuosikorvauksen maksupäivää edeltävän vuosineljänneksen vuosilomaan oikeuttavalta kuukaudelta 1/3 palvelusvuosikorvauksesta. Tämä määräys astuu voimaan 1.3.2020.

Työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi 55 vuotta täyttäneillä työntekijöillä on oikeus vaihtaa kahden palvelusvuosikorvauksen osuus vapaaseen. Asiasta on ilmoitettava työantajalle ennen verotusvuoden alkua. Yksi neljännesvuo sittain maksettava palvelusvuosikorvaus oikeuttaa yhden viikon mittaiseen yhdenjaksoiseen vapaaseen. Vaihtoehtoisesti vapaita voi säästää vuosittain ja pitää yhdenjaksoisena vapaana ennen työntekijän vanhuuseläkkeelle jäämistä. Vapaan aikana maksetaan palkka työtuntijärjestelmän mukaisesti ja kyseisen ajan työvuorot ovat työssäolon veroista aikaa vuosiloman ja vuorovapaiden ansainnassa. Tämän määräyksen rajoittamatta työntekijä ja työnantaja voivat sopia palvelusvuosikorvauksen vapaaksi vaihtamisesta ja vapaan pitämisestä myös toisella tavalla.

Muutosturva ja henkilöstön edustajan työsuhdeturva
Saman tehdasalueen kaikkien tuotantoyksikköjen lopettamisen seurauksena tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän irtisanomissuojan 18§ mukaista takaisinottoaikaa pidennetään kuudella kuukaudella. Lisäksi työnantaja tiedottaa avoimista työpaikoista 9 kuukauden ajan takaisinottovelvoitteen päättymisen jälkeen. 
Paperiteollisuuden työehtosopimuksen osana olevaan yleissopimukseen kohtaan 4.3.6 lisätään ammattiosaston puheenjohtaja, joka saa vastaavan irtisanomis- ja lomautussuojan kuin pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Työaikalain aiheuttamat muutokset
Työaikalain muutoksesta johtuvat lakiviittaukset päivitetään asianomaisiin kohtiin. Käytännössä työaikalain muutos vaikuttaa työajan ja ylitöiden enimmäismääriin. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa verotusvuoden pituisena ajanjaksona. Tämä tarkoittaa siis vuositasolla sitä, että enimmäistuntimäärä on 2304 tuntia vuodessa. Viikkolepokorvaus ja sen maksaminen säilyy vanhan työaikalain tulkinnan mukaisena.

Osa-aikaiset työntekijät
Osa-aikatyötä koskeva pöytäkirja ja työehtosopimuksessa olevat osa-aikatyötä koskevat määräykset siirretään työehtosopimukseen osa-aikatyötä koskevaan liitteeseen.

Muut muutokset
Siirtymäpalkkakauden sääntöä koskeva määräys palautettiin aikaisempaan muotoon. Siitä täsmennettiin osittain työkykynsä menettäneiden palvelusvuosikorvauksen vapaaksi vaihtamiseen liittyvää määräystä. Poistettiin erittäin ja raskaan työn lisään liittyvä määräys, joka koski vakanssityöntekijöitä.


Kirjoittaja on Paperiliiton vastaava työehtosihteeri Markku Häyrynen, joka oli neuvottelurupeamassa mukana alusta loppuun.

 

 

Takaisin