Kemin osasto 33 - Sairauskassa Sairauskassa

KARIHAARAN SAIRAUSKASSA

Metsä Fibre Oy Kemin tehdas/

Metsä Board Kemi Oy/

Metsä Forest Kemin mitta-asema

Oy Botnia Mill Service Ab

94200 KEMI

Voimassa 1.6.2016 alkaen

 

TOIMISTO Sairauskassa toimii Karihaaran Pääkonttorilla, Pajusaarentie 129, 94200 KEMI.

Avoinna: ti klo 10-13, ke klo 10-13 ja to 13-16

- toimisto Milla Prakkula p. 010 46 61 238

- kassanjohtaja Raimo Häikiö p. 050-598 8715

- puheenjohtaja Juhani Simula p. 050-598 9187

KORVAUKSET Korvaukset maksetaan jäsenen pankkitilille; kuitit (esim silmä-lasit) voi toimittaa kassalle postitse tai sisäisen postin kautta.

JÄSENYYS Kassan jäseniä ovat kaikki Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan, Metsä Board Kemi Oy:n, Oy Botnia Mill Service Ab Kemin ja Metsä Forest Kemin mitta-aseman työntekijät, ja jäsenyys on heidän kohdallaan pakollinen. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Toimihenkilöillä on oikeus liittyä kassan jäseneksi, ja heidän tulee tällöin hakea jäsenyyttä kassan hallitukselta yhden (1) vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Saadakseen lapsilleen perheenjäsenten oikeudet on molempien kassan toimintapiirissä (em. toimipisteet) työskentelevien puolisoiden kuuluttava kassaan.

PERHEENJÄSENET Perheenjäseniin luetaan kuuluviksi jäsenen luona asuvat hänen 18 vuotta nuoremmat omat ja ottolapsensa, mikäli he eivät ole ansiotyössä tai eivät saa ansiotuloihin perustuvaa sairaus-, tapaturma-, äitiys-, isyys-, hoitovapaa-, vanhempainrahaa tai muuta tuloa.

Avioliiton omaisissa olosuhteissa (=avoliitto) elävien lapset ovat oikeutettuja samoihin etuisuuksiin kuin avioliitossa elävien lapset.

Kassan hallitus toteaa jäsenyyden edellytykset ja jäsenen ilmoituksen perusteella perheenjäsenten oikeudet olla edunsaajina kassassa.

JÄSENKORTTI Uusi työntekijä saa töihin tullessaan sairauskassan jäsenkortin Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan/Metsä Board Kemi Oy:n henkilöstöosastolta ja Botnia Mill Servicelle tuleva BMS:n palkkakonttorista.Tämä kortti on todistuksena kassan jäsenyydestä ja se on esitettävä korvauksia haettaessa.

Työsuhteen päättyessä sairauskassan jäsenkortti on ehdottomasti palautettava sairauskassan toimistoon.

KORVAUKSET Sääntöjen 11 §:n mukaan sairauskassa korvaa sairaanhoidosta johtuvia kustannuksia seuraavasti:

1) lääkärin määräämistä lääkkeistä korvataan jäsenelle ja hänen perheenjäsenelleen seuraavasti:

- peruskorvattavat lääkkeet: jäsen maksaa lääkkeen hinnasta

15 %, sv-vähennys 40 %, sairauskassa maksaa loput

- alempi erityiskorvausluokka: jäsen maksaa lääkkeen hinnasta

15 %, sv-vähennys 65 %, sairauskassa maksaa loput

- korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.

- korvaus maksetaan sen jälkeen kun lääkekustannukset ovat ylittäneet sairausvakuutuksen mukaisen alkuomavastuun

2) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka;

3) lääkärin määräyksestä suoritetuista sairaalan ja tutkimuslaitoksen laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista korvataan 75 prosenttia jäsenelle ja hänen perheenjäsenelleen siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla;

4) vähintään puoli vuotta kassaan kuuluneelle jäsenelle ja hänen perheenjäsenelleen korvataan lääkärin määräämästä sairaalahoidosta tai terveyskeskuksen vuodeosastolla annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset enintään keskussairaalan alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka, kuitenkin enintään sadalta (100) vuorokaudelta yhden vuoden pituisena aikana (sairaalasitoumus kassalta);

5) vähintään puoli vuotta kassaan kuuluneelle jäsenelle korvataan 11 §:n 4. kohdassa mainituissa sairaaloissa yksityispotilaana suoritetun leikkauksen lääkärinpalkkio siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla;

6) vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle ja hänen perheenjäsenelleen korvataan yksityislääkärinpalkkiosta 50 %, siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla, ei kuitenkaan hammaslääkärin palkkiota, joka korvataan 8 kohdan perusteella, eikä hammashoitoon liittyvää muun lääkärin palkkiota. Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävää palkkiota ei myöskään korvata, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi;

7) vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle korvataan silmälaseista tai piilolinsseistä 75 prosenttia ja kuitenkin enintään korvaustapausta kohti 350,00 € aikaisintaan kahden (2) vuoden välein;

8) vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle korvataan hammashoidosta tai hammasproteesin hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista kahdentoista(12) peräkkäisen kuukauden aikana enintään 375,00 € siltä osin kuin korvausta ei saada sairausvakuutuslain nojalla. Lisäksi korvataan jäsenelle hammasproteesin hankkimisesta enintään 100,00 € lisäkorvaus aikaisintaan viiden (5) vuoden välein;

9) hautausavustuksena suoritetaan jäsenen kuoltua 590,00 € ja jäsenen alle 18-vuotiaan lapsen kuoltua 169,00 €.

Edellä olevia korvauksia kassa suorittaa ainoastaan, milloin korvauksen perustana oleva hoito on annettu Suomessa.